Destekler

MENÜYÜ GÖSTER

 

2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Programın amacı; COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemektir.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalardır.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik çıkılacak olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nın bütçesi 6.000.000 TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Bu husus Ajansımız internet sayfasında duyurulacaktır. Program bütçesi 2020 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

 

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için:  %100
 • Kâr amacı güden kuruluşlar: %90

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Proje süresi

En fazla 3 ay

 

Uygun başvuru sahipleri:

 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler,
 • Dernekler ve Vakıflar
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/05/2020 Saat 23:59

Taahhütname son gönderim tarihi : 08/05/2020 Saat 17.00

 

ÖNEMLİ UYARI

Bu programda her bir proje teklifi ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 3 ( üç )iş günü içerisinde değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular ile sözleşme imzalanacaktır. Destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu nedenle projesini hazırlayan başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklemeksizin başvurularını KAYS üzerinden tamamlamaları ve taahhütnamelerini ajansa iletmeleri tavsiye olunur.

Yeni düzenlemeler ile tüm ülke düzeyinde uygulanan programda alınan yol ve pandeminin seyri uyarınca Ajansımızca yürütülen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında sunulan projelere yönelik değerlendirmeler yapılırken;

 • Proje konusu, koruyucu kişisel donanımların (maske, tulum, bone, eldiven, yüz siperliği ve benzeri) ya da dezenfektasyon ürünlerinin ( her türlü sıvı- katı ya da gaz formunda olan)  üretimi, temini veya dağıtımı olan projelerin; yenilikçi nitelikte, piyasada bulunan mevcut ürünlere alternatif oluşturabilecek, ar-ge süreci tamamlanmış, seri üretime hazır, gerekli tüm izinleri alınmış ürünleri içerip içermedikleri esas alınacak,
 • Rehberimiz uyarınca uygun maliyet sayılmayan (örneğin araç ve elektrikli araç alımı) kalemleri içeren projeler ön inceleme aşamasında elenecek,
 • Panel aşamasına kalan projelerde, başvuru formunda yer alan bilgilerden daha fazla bir açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçilecektir.

 

Bilgilendirme ve Teknik Destek Yöntemi

Programın niteliği yaşanan salgın sebebi ile bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler düzenlenmeyecektir.

Potansiyel başvuru sahiplerimize telefon ve e-posta yolu ile destek sağlanacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için;

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: pyb@oka.org.tr

Fizibilite Desteği
2018 Yılı Fizibilite Desteği 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.03.2018 tarihi itibariyle ilana çekmiş bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 800.000 TL kaynak öngörülmüstür;

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

 

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

olarak uygulanacaktır.   

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2018 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç31.12.2018 Pazartesi Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 800.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

 

Proje Teklif Çağrısı
2014 Yılı Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mai Destek Programı

KOBİ’lerin başvurabildiği programın öncelikleri;
1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çiktiği yatırımların desteklenmesidir.
Toplam Kaynak: 19.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 40.000 TL Azami destek tutarı: 400.000 TL
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyası son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

 

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmiş bulunmaktadır.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 7.000.000 TL ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28/02/2014 Cuma g&üüml;nü ve saat 23:50’dir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çiktisi ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haber ve Duyurular

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2014
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 yılı bütçeşi kapsamında yürütüleçek olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:
·         AR-GE Yatırımları
·         Yenilenebilir Enerji
·         İmalat Sanayi
·         Kamu Yatırımları
·         İşletme Yöneticiliği
·         İşletme Koçlüğü
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
·         Atıktan enerji üretimi
·         Enerji verimliliği
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
·         Kalite G&üüml;vence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarıma Dayalı Sanayi
·         Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
·         Marka Oluşturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
·         Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
·         İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttırma
·         Girişimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         İmalat Sanayi
·         Ürün Tasarımı ve Geliştirme
·         Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
·         Gıda İşletmeleri
·         Tekstil İşletmeleri
·         Pazarlama ve Tanıtım
·         AR-GE ve Yenilik
·         İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
·         Teknoloji Transferi
ve benzeri tecrübe alanları
Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  İşletme mali belgelerini okuma ve iş planı hazırlama/değerlendirme
·  TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmış programlar kapsamında proje değerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje değerlendirmesi
·  Kalkınma ajansları mali destek programları ve programların uygulanma usulleri
·  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”ni imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir g&üüml;nde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece d&acırç;hil) kan ve kayın hışımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Değerlendirme süreçinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA ınternet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmis formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmislerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldüg&üüml; takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüg&üüml; takdirde adaylardan imzalı özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi g&üüml;nlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:
OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bağımsız değerlendiricilerin OKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüg&üüml; zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadim / SAMSUN” adresinde gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Üniversite ögretim üyeşi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de d&acırç;hil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türl&üüml; gider ve harcamaları, görevlendirme süresince OKA bütçeşinden karşılanacaktır.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısını, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Samsun Valimiz Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımlarıyla 02 Aralık 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ile "KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı"nin tanıtımı Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan takvim doğrultusunda il merkezlerimizde Sayın Valilerimizin katılımları ile bilgilendirme programları düzenlenecektir. Programlara ilişkin rehber ve detaylı açiklamalara tanıtım toplantısı sonrasında ınternet sitemizden ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programları

 

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralık 2013

Saat 14:00

Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

AMASYA

03 Aralık 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

04 Aralık 2013

Saat 14:00

Çörüm SMMMO Toplantı Salonu

TOKAT

05 Aralık 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu

 

Başvuru Rehberinde Düzeltme

Ajansımız tarafından 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılan Başvuru Rehberlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili düzeltme metni ekte yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almaları önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları
 
2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde aşağıdaki takvime uygun olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunanlara teşekkür eder, Ocak ayı için planlanan eğitimlerimizin başvuru süreçinin devam ettiğini hatırlatırız.

                                                        2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİM PROGRAMLARI

İl

Tarih

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Salonu

AMASYA

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EŞOB) Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

26 Aralık 2013 Perşembe

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

SAMSUN

26 Aralık 2013 Perşembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

SAMSUN

27 Aralık 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

TOKAT

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor!

2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde eğitimlerimize katılanların daha kaliteli proje sunduklarını ve başarılı olduklarını belirterek katılımlarınızı bekliyoruz. Not: Anketimiz İP kontrollü çalışmaktadır.Aynı İP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantıları 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. Açilişi konuşmalarını Sayın Valilerimizin yaptığı toplantılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, KOBİ temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantılarımızda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verilmiştir.
İlçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantıları ile il merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere ait tarih ve yer bilgilerine aşağıdaki takvimden ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi
AMASYA

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 03.12.2013 Salı 14:00 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Suluova 10.12.2013 Salı 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Merzifon 10.12.2013 Salı 14:30 Akif Gülle Kültür Merkezi
G&üüml;müshacıköy 11.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Kütüphanesi
Hamamözü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Milli eğitim Müdürl&üğü Toplantı Salonu
Taşova 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Göynüçek 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI      
Merkez 23.12.2013 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 08.01.2014 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
ÇORUM
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 04.12.2013 Çarsamba 14:00 SMMMO
Sungurlu 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Boğazkale 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Boğazkale Lisesi Toplantı Salonu
Laçin 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Dodurga 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Dodurga Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Osmancık 12.12.2013 Perşembe 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Kargi 12.12.2013 Perşembe 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Oğuzlar 13.12.2013 Cuma 14:30 Belediye Toplantı Salonu
Uğurludağ 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İskilip 17.12.2013 Salı 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayat 17.12.2013 Salı 14:30 Bayat Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Alaca 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu
Ortaköy 18.12.2013 Çarsamba 15:00 Kaymakamlık İrfan Tuna Toplantı Salonu
Mecitözü 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Mecitözü YİBO Konferans Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 07.01.2014 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
SAMSUN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 02.12.2013 Pazartesi 14:00 İl Özel İdaresi
Ondokuzmayıs 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bafra 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Alaçam 10.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Yakakent 10.12.2013 Salı 14:30 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu
Havza 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Vezirköprü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Belediye Atatürk İş Merkezi Toplantı Salonu
Tekkeköy 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kutlukent Düğün Salonu
Kavak 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Asarcık 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Çarsamba 17.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Ayvacık 17.12.2013 Salı 14:30 Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Terme 18.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Özel İdare Toplantı Salonu
Salipazarı 18.12.2013 Çarsamba 14:30 Ziraat Odası Toplantı Salonu
Ladık 20.12.2013 Cuma 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 27.12.2013 Cuma 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
TOKAT
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 05.12.2013 Perşembe 14:00 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonu
Turhal 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Belediye Kültür Merkezi- Yenişehir
Zile 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
Pazar 10.12.2013 Salı 10:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Artova 10.12.2013 Salı 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Yeşilyurt 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Sulusaray 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Sulusaray Lisesi Toplantı Salonu
Erbaa 12.12.2013 Perşembe 14:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Niksar 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Başçiftlik 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Şehit Murat Kılıç Lisesi Konferans Salonu
Almus 17.12.2013 Salı 10:00 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Reşadiye 17.12.2013 Salı 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımıyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye başkanları, KOBİ temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarı, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verildi.

 

Teknik Yardım Masası

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor 
Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”  kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla illerde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde Program Y&öüml;netim Birimi uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacaktır.
Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Teknik Yardım Masaları çalışma takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Yardım Masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
 İlgili Uzmanlar: Zeynep Güler Yıldızlı, Fatih Çatal, Dilem Koçak

İl

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Şubat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çörüm

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çörüm  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası Valilik Karşısı Kat:4 ÇÖRÜM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 İlkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatırım Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı C Blok Kat:2 TOKAT

 

İlgililere Duyrulur

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir. 

Amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulması olan Teknik Yardım Masaları için Amasya ilinin çalışma takvimi değişmiştir. 6-7 Şubat 2014 Perşembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Şubat 2014 Salı-Çarsamba g&üüml;nlerine ertelenmiştir.
Teknik Yardım Masamızın etkin çalışabilmesi amacıyla Amasya ilinde katılım sağlayacakların 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardım Masamızın gerçekleştirileceği Amasya Yatırım Destek Ofisi’nın adresi:
Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

İlgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Başlıyor 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi vermek amacıyla 7 -10 Haziran 2014 tarihleri arasında Başlangıç ve Eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Toplantıya yararlanıcı kurum/kuruluşları temsilen proje uygulamasında görev alacak en az 1(bir) personelin katılım sağlaması proje uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
İlgililere önemle duyurulur.
Toplantı takvimine ulaşmak ıçin tıklayınız

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına yönelik Başlangıç ve Eğitim toplantıları 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında sırasıyla Samsun, Çörüm, Amasya ve Tokat İllerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yararlanıcılara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak ıçin 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

2014 Kobi Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1 Yayınlanmıştır 

Kazanan Projeler
Uygulama Dökümanları

Uygulama dokümanlarina ulasmak için 

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri; yenilenebilir enerji kaynaklari (Hidrolik, rüzgâr, günes, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akinti enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklari) ile lisanssiz elektrik üretimine yönelik yatirimlari desteklemektir.
Toplam kaynak: 7.000.000 TL
Asgari destek tutari: 50.000 TL
Azami destek tutari: 750.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklifi Çağrısı İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2014 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi için 7.000.000 TL ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin KAYS üzerinden son basvuru tarihi 28/02/2014 Cuma günü ve saat 23:50’dir. Yapilan basvurunun sistemden alinan çiktisi ve basvuru aninda istenen diger tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile asagida belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
 

Haber ve Duyurular

 

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan 
Son Basvuru Tarihi: 7 Subat 2014
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 2014 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve basvuruda bulunmak istedikleri mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlarda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir:
·         AR-GE Yatirimlari
·         Yenilenebilir Enerji
·         Imalat Sanayi
·         Kamu Yatirimlari
·         Isletme Yöneticiligi
·         Isletme Koçlugu
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kullanimi
·         Atiktan enerji üretimi
·         Enerji verimliligi
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarinin kullanimi
·         Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarima Dayali Sanayi
·         Tarimsal Ürün Isleme ve Paketleme
·         Marka Olusturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri Ile Ilgili Alanlar
·         Uluslararasi Ticaret (Ihracat ve Ithalat)
·         Is Kurma ve Gelistirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttirma
·         Girisimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         Imalat Sanayi
·         Ürün Tasarimi ve Gelistirme
·         Saglik, Egitim, Tekstil, Turizm, Gida, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danismanlik
·         Gida Isletmeleri
·         Tekstil Isletmeleri
·         Pazarlama ve Tanitim
·         AR-GE ve Yenilik
·         Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi
·         Teknoloji Transferi ve benzeri tecrübe alanlari
Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  Isletme mali belgelerini okuma ve is plani hazirlama/degerlendirme
·  TÜBITAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan uygulanmis programlar kapsaminda proje degerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje degerlendirmesi
·  Kalkinma ajanslari mali destek programlari ve programlarin uygulanma usulleri
·  Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi bes proje degerlendirebileceklerdir. OKA, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile OKA arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin OKA internet sitesinden de ulasabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayit yaptirarak kullanici adi ve sifre almalari gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarindan sisteme giris yaparak özgeçmis formatini doldurmali ve OKA tarafindan ilan edilmis olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” ve “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” için bagimsiz degerlendirici olmak üzere basvuru yapmalidirlar. Basvuru sirasinda özgeçmise ek olarak bazi kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarina gerek bulunmamaktadir. Basvurular sadece çevrimiçi olarak alinacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica bagimsiz degerlendirici adaylarindan degerlendirme tarihlerine iliskin hangi günlerde çalisabileceklerini gösteren bir uygunluk beyani talep edilecektir. Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarina göre yapilacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
OKA tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin OKA bünyesinde olasi çalisma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Gerekli görüldügü zaman çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, OKA tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere degerlendirme ücreti ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Üniversite ögretim üyesi olan bagimsiz degerlendiriciler için de ayni sartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapilacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince OKA bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2014 Yili Teklif Çagrisini, Yönetim Kurulu Baskanimiz ve Samsun Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimlariyla 02 Aralik 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ile "KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi"nin tanitimi Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilecektir. Ayrica asagida yer alan takvim dogrultusunda il merkezlerimizde Sayin Valilerimizin katilimlari ile bilgilendirme programlari düzenlenecektir. Programlara iliskin rehber ve detayli açiklamalara tanitim toplantisi sonrasinda internet sitemizden ulasilabilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programlari

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralik 2013

Saat 14:00

Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu

AMASYA

03 Aralik 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Toplanti Salonu

ÇORUM

04 Aralik 2013

Saat 14:00

Çorum SMMMO Toplanti Salonu

TOKAT

05 Aralik 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplanti Salonu

 

Başvuru Rehberlerinde Düzeltme

Ajansimiz tarafindan 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda kamuoyu ile paylasilan Basvuru Rehberlerinde düzenleme yapilmasina ihtiyaç duyulmustur. Ilgili düzeltme metni ekte yer almaktadir. Basvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almalari önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

2014 Yenerji Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1 Yayınlanmıştır

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri sunlardir;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Toplam kaynak: 6.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 500.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi 

Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: koa2013@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
Öncelik 2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 6.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL)ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Teklif Çagrisi Bagimsiz Degerlendirici Ilani 
Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

 

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı İle İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasidir.
Toplam kaynak: 2.000.000 TL
Asgari destek tutari: 40.000 TL Azami destek tutari: 200.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

[TR83/2013/SOSYAL]

 

KAYS üzerinden basvuru yapmak için tiklayiniz…

Basvuru kilavuzu için tiklayiniz…

Bilgilendirme takvimi için tiklayiniz…

 

Iletisim

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

[TR83/2013/SOSYAL]
Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Degerlendirici Ilani

Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL) ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

2013 Yıl Teklif Çağrısı ile İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Karikatür Sergisi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda yürütülen TR83/13/SOSYAL/066 referans numarali “Siddete Dur !!! De Hayatin Degissin…” Projesikapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari” konusunda kadinlarimizi bilinçlendirmek, farkindalik yaratmak ve basinin dikkatini projeye çekmek amaciyla, karikatür kursuna katilan ögrencilerin çalismalarinin yer alacagi karikatür sergisi 22.11.2012 tarihinde saat 11:00’de Samsun Il Özel Idaresi Kültür ve Sanat Galerisinde (Bölge Idare Mahkemesi alti) düzenlenecektir

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Kapsamında Tiyatro Gösterileri Düzenlenecektir

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Il Özel Idaresi tarafindan yürütülen ”Siddete Dur!!! De Hayatin Degissin…” Projesi kapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari ” konusunda farkindalik yaratmak ve duyarliligi arttirmak amaciyla Atakum, Ilkadim, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde asagida belirtilen yer ve tarihlerde “3. Sayfadan Kadin Hikayeleri” adli tiyatro oyunu ücretsiz olarak gösterime sunulacaktir.
Kamuoyuna duyurulur.
1. GÖSTERI  
Tarih: 26.01.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Atakum Belediyesi Kültür ve Eglence Merkezi Küçük Salon
2. GÖSTERI
Tarih: 09.02.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Ilkadim Gazi Sahnesi
3. GÖSTERI
Tarih: 17.02.2014 Pazartesi
Saat: 18.30
Yer: CKM Necip Fazil KISAKÜREK Konferans Salonu
4. GÖSTERI
Tarih: 26.02.2014 Çarsamba
Saat: 18.30
Yer: Tekkeköy Belediyesi Dügün Salonu

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali ...

KOBI’lerin basvurabildigi programin genel amaci;
TR83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi, Ar-Ge ve Inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasidir.
Toplam Kaynak: 15.000.000 TL
Asgari destek tutari: 30.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısıi İlani

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür. 
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir. 

Haber ve Duyurular

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011ikg@oka.org.tr ve 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Proagrama Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,

Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründe uygulama, yönetim ve egitimi,  

Uluslararasi ticaret,

Finansman,

ARGE, yenilik, inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,

Kümelenme, network ve ag olusumu,

Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme,

Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,

Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,

Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri,

Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,

Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,

Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu mesleki/beceri alanlari,

Isyerlerinde is basinda egitim,

Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,

Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendi isini kurmaya tesvik eden faaliyetler,

Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,

Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirme hizmetleri,

Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,

Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,

Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,

Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,

Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,

Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,

Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,

Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,

Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,

Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinwww.oka.org.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlari Açiklandi!
27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

2011 Yılı KOBİ Programı Kataloğu Yayinlanmştır

Ajansimiz tarafindan “TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi,Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasi” amaciyla uygulanan “2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 65 projeden 60 tanesi (Uygulama yüzdesi: 92,30 ) basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 5 adet projenin destek sözlesmesi yararlanicilarin gerekçeli talepleri ve Yönetim Kurulu kararlarina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir.
Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 60 projeye Ajans tarafindan toplam 12,5 milyon TL (Gerçeklesme orani: %88,71) mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 15.5 Milyon TL (Gerçeklesme orani: %98,78)  es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 27.7 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Bu çalismada mali destek programi kapsaminda uygulanan projelerin faaliyetleri ve çiktilarina iliskin özet bilgiler sunulmustur.

2011 Yılı İnsan Kayanaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi ve kadin ve/veya genç issizlik oranlarinin azaltilmasi,
2. Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi amaciyla insan kaynaklarinin gelistirilmesi,
3. Engellilerin toplumsal yasamin bir parçasi olmasinin saglanmasidir
Toplam kaynak: 3.000.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 150.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yili Proje Teklif Çagrisi Ilani
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

 

Haber ve Duyurular

 

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/KOBI) ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/IKG) Başvuruları Sona Erdi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

OKA Tarafından Desteklenen “Merzifon Sanayii Ortak Kullanım Alanları” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Sanayisinin ihtiyaç duydugu nitelikli isgücü ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla mesleki egitimden ayrilmis, mesleki egitim almamis orta ögretim mezunu ve meslek lisesi ögrencilerinden olusan 48 gencin pratik egitimle desteklenerek mesleki yetkinliklere göre egitilmesini amaçlayan projenin açilis toplantisi 7 Mayis 2012 tarihinde Merzifon Halk Egitim Merkezi Toplanti salonunda, Merzifon Kaymakami Sayin Mehmet Fatih GEYIM, Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet Kadri AYDINLI,  OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve pek çok misafirin katilimi ile gerçeklestirildi.
Toplam proje bütçesi 114.366,60 olan “Merzifon Sanayii Ortak Kullanim Alanlari” projesi için Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi destegi %89,99 oran ile 102.918,50’ dir.
Merzifon Kaymakamligi tarafindan yürütülen proje ile Uzmanlasmis Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) merkezi olan Merzifon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin talassiz sekillendirme (kaynak) atölyesi ve endüstriyel bakim (PLC ve pnömatik) atölyesine gerekli makine ekipman ve sarf malzemesi alimi gerçeklestirildikten sonra 48 gencin kaynakçilik ve endüstriyel bakim konularinda egitilmesi saglanacaktir.
Egitimlerin verildigi kurumunu (UMEM) özel yapisi sayesinde egitime katilacak gençlere günlük iase ödemesi de yapilabilecektir.
Egitimlerin tamamlanmasinin ardindan Merzifon OSB’de bulunan firmalarda, teorik egitimini tamamlayan gençlerin staj yapmasina imkan saglanacak ve bu dönemde stajyer ögrenciler proje ekibi tarafindan sürekli izlenecek ve bu gençlerin staj yaptiklari firmalarda istihdam edilmeleri için girisimlerde bulunulacaktir.
Proje kapsaminda mesleki egitim alan gençler ayrica, KOSGEB tarafindan onayli girisimcilik egitimi alacaklar ve böylece kendi islerini kurmak isteyen gençlerin KOSGEB desteklerinden yararlanmalarinin önü açilmis olacaktir.
Açilis toplantisinin ardindan Merzifon’un tarihi ve turistik potansiyelini yerinde görmek amaciyla Merzifon Kaymakami Sayin Fatih GEYIM ve Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet KADRI ve OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan ilçenin turizm potansiyeli olan yerlerine ziyaretler gerçeklestirilmistir.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısına Katildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan 05.06.2012 tarihinde Il Genel Meclisi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilen Samsun Il Genel Meclisi Haziran ayi 2. Birlesim toplantisinda Ajans faaliyetleri hakkinda bilgilendirme sunumu gerçeklestirildi.
Yeterli çogunlugun saglanmasi ile Meclis Baskani Sayin Mustafa KARAKURT’un baskanliginda gerçeklestirilen Il genel meclisi toplantisinda, gündem maddelerinin görüsülmesinin ardindan Sayin ÖZEN’in bilgilendirme sunumu ile devam edildi ve gündem disi görüsmeler ile toplanti son buldu.
Toplantida OKA Genel Sekreteri tarafindan Ajansin gerçeklestirdigi mali destek programlarindan, güdümlü proje kapsaminda desteklenen Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nden, Ajans tarafindan yürütülen AB projelerinden, bölgede saglanan isbirliklerinden, teknik destek programindan, 2012 yilinda yürütülmeye baslanan “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda yürütülen projeler hakkinda detayli bilgi verildi.

Yeşilırmak Havzası Kırsalında Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı KORUP Projesi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan Insan Kaynaklari Gelistirilmesi Mali Destek Programi tarafindan desteklenen KORUP Projesi kapsaminda 25 Haziran 2012 tarihinde “Odundisi Orman Ürünleri, TR83 Bölgesi ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri” Konulu çalistay Amasya ilinde çok sayida farkli aktörün katilimiyla gerçeklestirilmistir. Çalistay’da sabah bir oturum ve ögleden sonra bir oturum olmak üzere toplam 2 oturum yapilmistir. OGM ODOÜ ve Hizmetler Daire Baskani Fuat Sanal, Ege Ihracatçilar Birligi Baskani Nurettin Tarakçi, HASIAD Yönetim Kurulu Baskani ve Gülteks Yönetim Kurulu Baskani Gülay GÜL, OGM ODOÜ ve Hizmetler Dairesi Bitkisel Ürünler Sb. Müdürü, KTÜ Orman Fakültesi Dekan Yardimcisi Prof.Dr. Salih TERZIOGLU,Amasya Orman Bölge Müdürlügü Bölge Müd Yardimcisi Salim SIGIRCI, OGM ODOÜ ve Hizmetler Sb.Md. Basar BAKIRCI ile OGM Orman Idaresi ve Planlama Dairesi Baskani Rüstem KIRIS konusmaci olarak katilmistir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Planlama, Programla ve Koordinasyon Uzmani Meltem YILMAZ, Izleme Degerlendirme Birim Baskani Hakan EROGLU, Amasya Yatirim Destek Ofisi Koordinatörü Erdin GÜDEN toplantiya ajansi temsilen katilmislardir.  
Çalistayda ODOÜ ürün çesitliligi, gelir getirici ürünler, koruma kullanma, girisimcilik ve bilimsel arastirmalarin ODOÜ gelecegi tartisilmis, planlama faaliyetlerinin önemi vurgulanmistir.

Perakende Satiış Temsilcisi Akademisi Projesi Kursiyerleri Derslere Başladı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Egitim Vakfi tarafindan yürütülen “Perakende Satis Temsilcisi Akademisi Projesi”nin açilis toplantisi 03.07.2012 Sali günü Samsun TSO Davut ALTAN Meclis Toplanti Salonu’nda gerçeklestirildi.
Toplanti Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Salih Zeki MURZIOGLU’nun açilis konusmalari ile baslayip Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN’in Ajans faaliyetleri ve proje hakkindaki bilgilendirme sunumu ile devam etti.
Proje kapsamindaki egitimler, projenin açilis toplantisinda, Fatih Üniversitesi Isletme Bölümü Ögretim Üyesi Doç.Dr.Halil ZAIM’in Insan Kaynaklari Yönetimi konusundaki ilk dersi ile basladi
Ondokuz Mayis Üniversitesi’nin proje ortagi oldugu toplam 71.431,53 TL bütçeli söz konusu proje kapsaminda genç ve/veya kadinlarin isgücü piyasasina katilimlarinin tesvik edilmesiyle istihdam edilebilirliklerinin artirilarak, Samsun reel piyasasinda en çok eleman ihtiyaci duyulan perakende satis temsilcisi alanina kazandirilacak nitelikli elemanlarin isgücü piyasasina dâhil edilmesi ve böylece kadin ve/veya genç issizlik oraninin azalmasina katki saglanmasi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, genç ve/veya kadinlardan olusan 25 issiz kisiye verilecek olan teorik ve uygulamali egitimler ile Samsun’daki firmalarin satis ve pazarlama alaninda rekabet güçlerini artirmak, ihtiyaç duyduklari egitimli ve nitelikli perakende satis temsilcilerine sahip olmalarini saglamak üzere konuyla ilgili birçok alanda egitimler verilecek, ekim ayinda sona ermesi planlanan bu egitimlerin ardindan 1 ay süreyle kursiyerlerin farkli sektörlerdeki firmalarda staj yapmalari saglanacaktir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründeuygulama, yönetim ve egitimi,  Uluslararasi ticaret,Finansman,ARGE, yenilik,inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,Kümelenme,network ve ag olusumu,Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi vegelistirme,Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeniteknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabancipazarlarda ürün plasmani,Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,Fuar, sergi veisletme ziyaretleri,Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,Turizmekonomisi ve turizm yatirimciligi,vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugumesleki/beceri alanlari,Isyerlerinde is basinda egitim,Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendiisini kurmaya tesvik eden faaliyetler,Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirmehizmetleri,Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinwww.oka.org.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : www.oka.org.tr

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Kadınlara Ebru ve Çini Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) destekli 2011 yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Amasya Milli Egitim Müdürlügü’nün uyguladigi ‘Ebru ve Çini Isleme Egitim Merkezi Projesi’ kapsaminda geleneksel Türk süsleme sanati ebru ile çini isleme egitimi alan 40 issiz kadinin ürettigi eserler görücüye çikmaya basladi.
Amasya Valisi A. Celil Öz ile esi Rukiye Öz, Garnizon Komutani Tuggeneral Mehmet Haluk Yildizdan, AmasyaBelediye Baskani Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Cemil Bayazit, Milli Egitim Müdürü Giyasettin Tas ve beraberindekiler Hatuniye Camisi yanindaki Ebru ve Çini Isleme Egitimi Merkezi’nde sürdürülen çalismalar hakkinda bilgiler aldi.
Vali Öz, turizm sehri Amasya’da geleneksel sanatlara yönelik sürdürülen çalismalarin desteklenecegini söyledi.
Proje koordinatörü Mustafa Örgüt, proje ile issiz kadinlarin ebru ve çini isleme egitim almalari sonucu meslek edinmelerinin ve turizm alaninda istihdam edilmelerinin saglanmasinin hedeflendigini kaydetti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

Teklif Çağrısı Kapsamında Önemli Duruyu

INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGILILERE ÖNEMLI DUYURU
Bilindigi üzere, 14 Kasim 2011 tarihinde Ajansimiz internet sitesinde yayimlanan Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Sikça Sorulan Sorular arasinda yer alan “Insan kaynaklarinin gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda Ajansa borcu olan Belediyelerin ilgili borçlarinin Iller Bankasi tarafindan düzenli olarak kesilmesi durumunda basvuru yapmasi mümkün olabilecek midir?” seklindeki 7. soruya “Basvuru Rehberinin 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin Uygunlugu: Kimler Basvurabilir? Bölümünde belirtildigi üzere basvuru sahibi olan Belediye, Il Özel Idaresi veya Ticaret ve Sanayi Odasinin basvuru tarihi itibari ile Ajansa olan mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesi gerekmektedir. Ajans, basvuru tarihi itibariyle ilgili basvuru sahiplerinin Ajansa olan katki paylarinin tamaminin tahsil edilip edilmedigini kendi muhasebe kayitlarindan kontrol edecektir. Bu kontrollerde katki payi borcu oldugu tespit edilen basvuru sahiplerinin basvurulari reddedilecektir. Belediyelerin Ajansa olan borçlarinin Iller Bankasi üzerinden kesiliyor olmasi bu sartin saglanmasi anlamina gelmemektedir. Ayrica; basvuru sahiplerinin söz konusu mali yükümlülüklerinin tamamini yerine getirdiklerini gösteren Ajanstan alacaklari “Borcu Yoktur Belgelerini” basvurulariyla birlikte sunmalari önerilmektedir.” seklinde cevap verilmisti. Ancak, 16 Kasim 2011 tarih ve 28114 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kalkinma Ajanslari Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik ile ilgili Yönetmeligin 10 uncu maddesinin 6 inci fikrasi “Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödememis olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalari, birikmis bütün borçlarini ve bunlarla iliskili varsa diger bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözlesme imzalayamaz.” seklinde degistirilmistir.
Yönetmelikte yapilan bu degisiklik sonrasinda kanunen zorunlu ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödenmemis olmasi paydaslarimizin mali destek programlarimiza basvuru yapmalarinin önünde engel teskil etmemektedir. Basvuru esnasinda ajansa katki payi borcu olan basvuru sahiplerinin basvurulari sadece bu sebepten ötürü degerlendirme disi kalmayacaktir. Öte yandan, projenin degerlendirme neticesinde basarili olmasi durumunda destek sözlesmesi imzalanabilmesi için sözkonusu bütçe paylarinin tamamen ödenmis olmasinin gerektigi unutulmamalidir.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2011 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Program Çıktıları

 

2011 Yılı IKG Programı Kataloğu

Ajansimiz tarafindan “TR83 Bölgesi’nde kadin, genç, engelli ve kirsal alanda yasayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarinin gelistirilmesi, isgücü niteliginin artirilarak istihdam edilebilirligin önündeki engellerin kaldirilmasina ve issizlik oraninin azaltilmasina yönelik faaliyetlerin desteklenmesi” amaciyla uygulanan “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 30 projeden 29 tanesi yararlanicilar tarafindan basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 1 adet projenin destek sözlesmesi yararlanici kurumun gerekçeli talebi ve Yönetim Kurulu kararina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir. Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 29 projeye Ajans tarafindan toplam 1,46 milyon TL mali destek aktarilmistir.
Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 0,33 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 1,79 Milyon TL olarak gerçeklesmistir. Programin tamamlanmasi neticesinde, mali destek programi kapsaminda sözlesmeye baglanan 2,02 Milyon TL mali destekten yaklasik 0,56 Milyon TL kullandirilamamistir. Bu miktar; uygulanan projelerde satin almalar neticesinde gerçeklesmelerin bütçelerden düsük olmasi, egiticiler için ücret ödenmesi öngörülmesine ragmen Halk Egitim Merkezlerinden bu egitimlerin ücretsiz temin edilmesi ve feshedilen 1 projenin kaynaginin kullanilmamasi nedenleriyle ortaya çikmistir.

2011 IKG Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik...

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin alt tedbirleri sunlardir;
1. Turizme Yönelik Etkin Mekânsal Organizasyon Için Küçük Ölçekli Altyapi
2. Ekolojik Dengelerin, Çevrenin Korunmasi ve Durumunun Iyilestirilmesi,
3. Müsterek Üretim ve Ticarete Yönelik Altyapinin Gelistirilmesi,
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 750.000 TL
Son basvuru tarihi: 13.12.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi 
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir (Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr,www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Haber ve Duyurular

 

Proje Teklif Çağrısı

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir(Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  vewww.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr, www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan TR 83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Düzey 2 Bölgesinde, 2010 yili bütçesi kapsaminda yürütülmekte olan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan en az birinde bes yildan fazla deneyime sahip olmalari gerekmektedir. 

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi

Turizme yönelik altyapi çalismalari ile tesis kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik projeler,

Mesire yerleri, yaylalar, korumaya alinmis alanlari ile mevcut kus cennetlerinde uygulanan altyapi projeleri,

Eko-turizm ve tarim turizmi altyapisinin ve kir pansiyonculugunun gelistirilmesine yönelik projeler,

Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporlari, vb.) gelistirilmesi,

Turizm alanlarina (turistik bölgeler, tarihi yapilar, kirsal turizm alanlari, rihtimlar/iskeleler/ limanlar, havaalani, müzeler, vb.) baglantilarin gelistirilmesi,

Müze ve kültür merkezi gibi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi,

Tarihi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi, turizm amaçli kullanilmasi,

Kaplica ve termal gibi saglik turizmi altyapisinin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi,

Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajli gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylastirici fiziksel olanaklarin yaratilmasi ve gelistirilmesi,

Turizm danisma ofislerinin mekân ve donanim olarak yenilenmesi,

Ören yeri, tarihi yapi ve kalintilar gibi alanlarda ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhasi gibi unsurlarin, alanin özgün niteligini bozmayacak, ancak ziyaretçilerin alani tanimasina ve anlamasina yeterli olacak sekilde düzenlenmesi,

Rekreasyon alanlarinin olusturulmasi ve/veya yenilenmesi,

Kale, han, hamam, çarsi, kervansaray, geleneksel konut vb. tasinmaz kültür varliklarinin rehabilite edilerek turizm amaçli kullanilmasi (yeme içme birimleri, konaklama tesisi, kültürel tesisler, müze vb.),

Yerli ve yabanci turistlerin ziyaret edip vakit geçirebilecegi cazibe mekânlarinin (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanlari eglence merkezi ve temali turistik parklar gibi) olusturulmasi,

Akarsu, baraj gölleri ve deniz kiyilarinin kiyi turizmine, su sporlarina vb. yönelik gelistirilmesi, mevcut altyapilarinin iyilestirilmesi ve tanitilmasi,

Turizm için önemli alanlarin günün her saati yasanir kilinmasi (nitelikli çevre düzenlemesi, dag, kale magara vb. mekânlarin veya alanlarin aydinlatmalari, bordür, kaldirim vb. uygulamalarin yapilmasi),

Orman içi gezi ve dinlenme yerlerinin düzenlenmesi,

Turistik tesis ve sehir merkezi arasinda ulasimin niteliginin artirilarak çesitlendirilmesi için bisiklet yollari ve yaya yollari düzenlemelerinin yapilmasi,

Yerlesim yerleri içinde özgün el sanatlari, alisveris için mekânlar, pazar yeri düzenlemelerinin yapilmasi,

Turistleri eglendirmek ve çevreyi tanitmak için fayton, tren, teleferik, v.b. çesitli ulasim düzenlemelerin yapilmasi,

Uluslararasi standartlarda sehir ve etnografya müzeleri vb, kurulmasi,

Turistik çekim noktalarinin çevresinde turizm amaçli yeme-içme ve günübirlik konaklama tesisleri yapilmasi ve sanat köylerinin kurulmasi

Yöresel mimari degerlerin korunarak turizm hizmetine sunuldugu sira disi konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarimsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) olusturulmasina, iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna katki saglayacak altyapi projeleri,

Sanayi ve ticaret bölgelerinde ve ticari fuar alanlarinda, ortak kullanima yönelik olmak üzere, altyapinin iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna yönelik çalismalar (Organize Sanayi Bölgeleri basta olmak üzere ihtisas bölgelerinde atik yönetim ve/veya atik aritma sistemlerinin kurulmasi veya gelistirilmesi gibi)

Ortak kullanima açik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlari kurulmasi ya da mevcut olanlarin kapasitesinin gelistirilmesi,

Alanin hazirlanmasi dahil olmak üzere, mevcut müsterek kamu sanayi alanlarinin gelistirilmesi veya mevcut binalarin tefrisati ve altyapi aglarina baglanmasi.

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir. 
• Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi, 
• Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul, esas ve uygulamalari, 
• Hibe programi uygulamasi ve yönetimi, 
• Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi,
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar: 
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir. 
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir. 
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir. 
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir. 
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar. 
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani: 
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin internet sitesinde yer alan Basvuru Formu’nu doldurmalari gerekmektedir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta veya faks yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir. 
Adaylar, özgeçmislerinde belirtilen bütün hususlarin dogrulugundan, aksinin ortaya çikmasi durumunda degerlendirme karsiligi ödenecek ücretlerin yasal faizi ile birlikte geri alinmasi da dahil bütün hukuki ve cezai sorumluluklari tasimaktan mükellef olduklarini kabul etmis sayilacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi: 
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman: 
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. 
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajans tarafindan  gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler: 
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir. 
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir. 

 

Degerlendirme Ücreti

Diger

Kamu Personeli Olmayan Bagimsiz Degerlendiriciler

Degerlendirilen Proje Basina: Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Yüksekögretim Kurumlari Ögretim Elemanlari

2547 sayili Yüksekögretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabina proje basina Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir.

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Kamu Personeli Olan Bagimsiz Degerlendiriciler ve Degerlendirme Ücreti Almayan Diger Bagimsiz Degerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari karsilanacaktir.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel : (0362) 431 2400 (pbx)
Faks : (0362) 431 2409 
E-posta : bd@oka.org.tr
Web adresi : www.oka.org.tr

 

 

Bağımsız Değerlendirici İlanı Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2010/ALTYAPI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilanina basvurular sona ermistir.
Bu tarihten sonra internet sitemiz üzerinden alinacak basvurular Ajansimizin ilerleyen dönemlerde yürütecegi programlar kapsaminda degerlendirilecektir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Önemli Duyuru Rehber Değişikliği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu’nda alinan karar geregi,  Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Rehberinde degisiklik yapilmistir. 

Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14 Eylül 2010 tarihinde baslatilan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” na yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 13 Aralik 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 157 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 24 proje, Çorum’dan 33 proje, Samsun’dan 54 proje ve Tokat’tan 46 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön inceleme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak yürütülen ve basta bölgemiz Turizmi olmak üzere sanayi altyapisi açisindan büyük öneme sahip olan bu programa bölgemizden gösterilmis olan büyük ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren basta kamu kurum/kuruluslarina oda ve borsalarimiza ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri posta ile gönderilecektir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma posta ile ulastigi tarih) itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili bilgi notu, gerekli belgeler, bilgilendirme sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Sözleşme Davet Takvimi Güncellenmiştir

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda daha önceden internet sitemizde ilan edilen sözlesmeye davet takvimi güncellenmistir.
Sözlesmeye davet takvimi ekte yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.
Ilgililere duyurulur.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında İlk Sözleşme İmzalandı

Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” ve “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” baslikli projelerin sözlesmeleri Amasya Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Mustafa BOLAT’in katilimiyla Ajans hizmet binasinda imzalandi.
“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” nin genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bu kapsamda ilk proje sözlesmesini Amasya Il Özel Idaresi ile imzaladi. 
“Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” kapsaminda Amasya ili merkezinde bulunan Harsena Dagi, Kalesi ve Dagin eteklerinde bulunan Yaliboyu Evlerinin aydinlatilmasi, görselliginin artirilarak turizm degerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” ile de Amasya ili merkezinde bulunan Osmanli eseri Tashan’in restore edilmesi ve turizm amaçli kullanilmasi hedeflenmektedir.

OKA 2010 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan...

Genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)  ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamak olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan ve 28.01.2011 tarihinde sonuçlari açiklanan“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projeler Ajansimiz hizmet binasinda imzalanmaya devam etmektedir.
Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürlügünün “Yali Boyu Sur Duvarlari Onarim Projesi”  baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürü Sayin Ahmet KAYA ile imzalanmistir. Bu proje ile Amasya’da bulunan Yali boyu sur duvarlarinin onarilmasi ve saglamlastirilmasi amaçlanmaktadir.
Zile Belediye Baskanliginin “Gaydaroglu Konagi Butik Oteli” baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Zile Belediye Baskani Sayin Lütfi VIDiNEL’le imzalanmistir. Bu proje ile Zile ilçe merkezinde bulunan geç Osmanli dönemi eseri olan ve geleneksel mimariye sahip binanin restore edilip butik otel haline getirilmesi amaçlanmaktadir.
Amasya Orman Bölge Müdürlügünün “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ve “Amasya Kazanasmazlar Konagi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Orman Bölge Müdürü Sayin Ömer Naci KAYA ile imzalanmistir. “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ile  Amasya Ziyaret kasabasi sinirlari içinde bulunan Baraj Gölü etrafinda çevre düzenleme, piknik ve mesire alaninin yapilmasi amaçlanmaktadir. “Amasya Kazanasmazlar Konagi”projesi ile de Amasya Merkez Helkis Mahallesinde bulunan Kazanasmazlar Konagi’nin restore edilerek ormancilik kültür materyallerinin sergilenecegi bir mekân haline getirmek amaçlanmaktadir.
Amasya Valiliginin “Kültür ve Sanat Evi” ve Amasya Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliginin “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Vali Yard. Sayin Hakan KUBALI ile imzalanmistir. “Kültür ve Sanat Evi” projesi ile Amasya yali boyunda bulunan Yaliboyu Konaginin etnografik esyalarla donatilarak Kültür sanat evi haline getirilmesi amaçlanirken, “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” ile Amasya merkezinde bulunan II. Beyazid Külliyesi içinde yer alan Imaret Binasinin kültür merkezi haline dönüstürülmesi amaçlanmaktadir.

Termal'de %100 Döngü Projesi Açılış Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda ajansimizca desteklenen "Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi" açilisi ve tanitimi gerçeklestirildi. Havza Ancere Otel'de düzenlenen toplantiya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Havza Kaymakami Erol Rüstemoglu, Samsun Il Özel Idaresi Sekreteri Aslan Karanfil, Havza Belediye Baskani Murat Ikiz, Ilica Belediye Baskani Erol Pepeç, Bekdigin Belediye Baskani Halit Ulusoy ve birlik üyesi Il Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile diger üyeler katildi. Proje tanitimi, projeyi yürütecek olan özel firma yetkilisi Ali Hidir Ertem tarafindan gerçeklestirildi. Ertem, Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin genel hedefi, termal turizm alani olan Havza'yi cazibe merkezi haline getirmek. Ilçedeki termal turizm kaynaklarini degerlendirerek, mevcut sistemi rehabilite ederek, kaynak israfini önlemek ve mevcut sudan daha fazla yaralanmak, ilçede turizm katkili ekonomik gelismeye katkida bulunmak, ilçenin etkin sekilde bölgede ve ülke genelinde tanitimin yapilmasi, termal kaynaklarin ve mevcut sistemin rehabilite edilerek açiga çikacak suyun termal turizm bölgesi ilan edilen bölgeye tasinarak turizm yatirimcilarinin bölgeye çekilmesi olarak belirtti. Yapilan tanitimda, projenin özel hedefleri olarak ise Havza'da termal turizmi 12 aya yaymak, issizligi önleyerek yüksek istihdam saglamak ve bölgede diger alternatif turizm türleri ile entegrasyon olusturarak bölgesel dengeli turizm gelismesi saglanmasi olduguna deginildi. Havza Kaymakamligi ve Samsun Il Özel Idaresi'nin proje ortaklari oldugu, Havza Belediyesi'nin ise proje istirakçi oldugu belirtilen Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin 9 ay sürecegi, projenin toplam bütçesinin 134 bin 15 lira oldugu ve yüzde 75'inin ajansimiz tarafindan desteklenecegi belirtildi. Tanitim sonrasi bir konusma yapan Samsun Valisi ve Samsun Havza Termal Su Birligi Birlik Baskani Hüseyin Aksoy, projenin hazirlanmasinda ve hayata geçmesinde emegi geçenlere tesekkür ederek, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi'na sundugumuz proje ve almis oldugumuz kaynakla bu suyu en iyi sekilde kullanmak amaciyla bir çalisma yapiyoruz. Birligimizde Havza belediyemiz, Samsun Il Özel Idaremiz ve yakin bir tarihte Bekdigin ve Ilica belediyelerimizi de birligimize üye almak sureti ile birligimizin gücünü kapasitesini daha da genislettik ve arttirdik. Temel amacimiz; bu jeotermal kaynagin ekonomik sekilde kullanilmasi ve turizmde bundan en üst noktada yaralanabilecek noktaya bunun tasinmasidir” dedi. Projenin termal suyun kuyudan çikarilmasi, depolanmasi ve kullanilacak noktaya tasinmasi gibi birçok konuyu içerdigini ve konularin degerlendirilecegini belirten Vali Aksoy, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda saglanan finansman ve es finansman olarak da birligimiz tarafindan yaklasik 35 bin lira saglanacak kaynakla da toplam itibari ile 134 bin 15 liralik bir projeyi hayata geçirecegiz. Amacimiz Havza'da ve bölgede termal kaynaklari daha iyi bir sekilde kullanmak ve turizmde daha iyi bir asamaya gelmek. Havzamizda Kültür ve Turizm Bakanligi'nca ilan edilmis alanin tahsis çalismalari da sonuçlandi. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte burada büyük ölçüde oteller yapilmak sureti ile termal kaynaklarda da yaralanarak turizmde daha iyi noktaya gelmesi, bölgenin turizmden daha fazla pay alabilecegi bir asama gelmesi mümkün olacaktir" seklinde konustu.

Tarihi Taşhan'da Restorasyon Çalışmaları Başladı

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda Ajansimizca desteklenen "Amasya Tashan’in Restorasyonu’nun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi”nin restorasyon çalismalarina törenle baslanildi. Törene Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ, Amasya Milletvekili Dr. Avni ERDEMIR, Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY, Il Genel Meclisi Baskani Mustafa ÇITTIR, Genel Sekreterimiz Mevlut ÖZEN, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT ile diger kurum ve kuruluslarin temsilcileri katildi. 
Açilis konusmasini yapan ve Projenin teknik detaylari hakkinda bilgiler veren Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT konusmasinda; “250 yili askin süredir Amasya ekonomisine büyük katkilarda bulunan Tashan'in aradan geçen süreçte deprem, yangin ve diger faktörlerden dolayi bakimsiz bir hale geldigini belirterek, "3 yil önce yapilan girisimler sonucu Vakiflar Genel Müdürlügü envanterine kazandirilan ve 28 yillik protokol ile restore et, islet sistemiyle Amasya Valiligi tarafindan kiralanan Tashan’in, 2 katli ve 80 dükkan kapasiteli, semaverci ve diger geleneksel el sanatlarinin yasatildigi, yeniden sehrin ekonomik nabzinin attigi bir merkez olarak hizmet verecegini ifade etti. Genel Sekreter BOLAT’in ardindan kürsüye gelen Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR ve Milletvekili Avni ERDEMIR ise; Tashan’i turizme kazandiracak olan projeden duyduklari mutlulugu ifade ettiler.
Kentteki görevine basladiginda izledigi bir televizyon programina konuk olan Amasyalilarin çogunun harap haldeki Tashan'in restore edilmesine isaret ettiklerini belirten Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ; "O an fark ettim ki Tashan, Amasyalilar için çok önemli bir mekân. Tanri'nin bahsettigi bu özel sehir, ecdadimizin ve geçmis uygarliklarin bize önemli bir mirasi. Bize emanet bu sehre ve eserlerine sahip çikmak ve gelecege tasimakla yükümlüyüz. Bu anlayisla, bugün de Tashan'in restorasyonunu baslatmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Turhal'da Yamaç Paraşütü Kostüm ve Hedef Yarışması

Turhal’da profesyonel parasütçüler 'Kostüm' ve 'Hedef' dalinda ödül için yarisacak 
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi tarafindan yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen TR83/2010/ALTYAPI/01/T1/011 numarali  “Tokat Mercimek Tepe Yamaç Parasütü Altyapi Gelistirme Projesi ”nin açilisi 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30’da Turhal Mercimek Tepe’de yapilacaktir.
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi, Turhal Sportif Havacilik Kulübü ile Türk Hava Kurumu'nun ortaklasa organize ettigi 'Turhal Mercimek Tepesi Havacilik Festivali' 15-17 Haziran 2012 tarihlerinde yapilacaktir. Mercimek Tepesi'nde gerçeklestirilecek yarismalara Türkiye'nin birçok yerinden profesyonel parasütçüler katilacak olup yarismalar 'Hedef' ve 'Kostüm' olmak üzere iki alanda yapilacaktir.
Son yillarda yamaç parasütü sporuna ilginin gözle görülür derecede artis gösterdigine deginen Kaymakam Mehmet Ünlü, bu sporun ilçe turizmine ve ekonomisine büyük katki saglayacagini söyledi. Festival hazirliklarinin araliksiz olarak devam ettigini ifade eden Kaymakam Mehmet Ünlü, amaçlarinin bu sporu ilçede yayginlastirmak, bu spora meraki olan sporseverlere yardimci olmak ve ilçenin taninirligini artirmak oldugunu söyledi.
Tokat Valisi Serif Yilmaz Tokat’in rekabet gücünün artirilmasi açisindan tarim sektöründen sonra turizm sektörüne büyük önem verdiklerini belirterek;  Mercimektepe Yamaç Parasütü Altyapi Tesislerinin tamamlanmasi ile Tokat’in  alternatif turizm çesitleri açisindan önemli bir  cazibe merkezi haline gelecegini vurgulamistir.
Ödüller
Hedef Yarismasi 15-16 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1500 TL
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1000 TL
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ 500 TL
Kostüm Yarismasi 17 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Buzagi
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Keçi
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ Kuzu
Basvurulariniz için www.mercimektepesi.com 'u ziyaret edebiliriniz...

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

Il

Tarih

Saat

Yer

Amasya

03-05/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Amasya

22-23/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Çorum

03-05/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Çorum

22-23/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Samsun

03-05/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Samsun

22-23/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Tokat

03-05/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

Tokat

22-23/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular 1 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 1. Bölümü yayinlanmistir.

Sıkça Sorulan Sorular 2 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 2. Bölümü yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

Küçük Ölçekli Altyapı Programı Sonuçları Açıklandı

2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi
2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi 
Ajansimiz tarafindan, 14/09/2010 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda basvurusu yapilan projelerin degerlendirme süreci tamamlanmistir.
14.09.2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskanligi tarafindan yapilan basin açiklamasi ile ilan edilen Mali Destek Programina iliskin Yönetim Kurulumuzun da görüsleri dogrultusunda hazirlanan “Iletisim Plani” çerçevesinde ilk etapta Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme ve egitim toplantilari gerçeklestirilmistir. Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinin ardindan, mali destek programina son basvuru tarihi olan 13.12.2010 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyla 157 proje basvurusu kabul edilmistir. Son basvuru zamanindan sonra Ajansa ulasan 4 adet proje geç teslim olarak alinmis ve degerlendirme disi birakilmistir. Teslim alinan 157 projede toplam 232.329.796,32 TL yatirim öngörülmüs ve Ajans’tan 154.761.590,16 TL destek talep edilmistir.
Projelerin iller bazinda dagilimlarina bakildiginda 157 projenin 24 adeti Amasya ilinde, 33 adeti Çorum ilinde, 54 adeti Samsun ilinde, 46 adeti ise Tokat ilinden sunuldugu görülmektedir. 27 Ocak 2011 tarihinde Amasya ilinde gerçeklestirilen Yönetim Kurulu toplantisinda, Degerlendirme Komitesi raporu ve Genel Sekreterlik incelemesi sonuçlari da dikkate alinarak Yönetim Kurulu tarafindan asil liste ile yedek ve basarisiz projeler listeleri karara baglanmistir. Teklif çagrisi degerlendirme süreçlerinden geçmis ve sonuçta finansman destegine hak kazanmis olan asil listede 36, yedek listede ise 5 adet proje yer almaktadir. Asil listede yer alan projeler kapsaminda bölgemizde 36.771.311,93 TL lik Turizm ve Çevre Altyapisi yatirimi gerçeklestirilecek olup bu yatirimim 18.000.000 TL lik kismi Ajans tarafindan hibe seklinde karsilanacaktir.
Mali destek almaya hak kazanan basvuru sahipleri ile imzalanacak sözlesme ve diger süreçler hakkinda Ajansimiz internet sitesinden gerekli duyurular yapilacaktir. Kurum ve Kuruluslarimiz tarafindan mali destek programina gösterilen ilgiden dolayi tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
PROJELERE ILISKIN DEGERLENDIRME

ILLER

TESLIM EDILEN PROJE SAYISI

ASIL LISTEDEKI PROJE SAYISI

AMASYA

24

9

ÇORUM

33

8

SAMSUN

54

10

TOKAT

46

9

TOPLAM

157

36

 

 

Program Çıktıları

 

2010 Altyapı Program Kataloğu

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanan “2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi”nin genel amaci; TR83 Bölgesinin ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir.
Bu amaçlar dogrultusunda proje teklif çagrisi 14 Eylül 2010 tarihinde ilan edilmistir ve basvuru asamasi 13 Aralik 2010 tarihi itibariyle sona ermistir.  Program kapsaminda 157 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 36 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 36 projeden 35 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 35 projeye Ajans tarafindan toplam 16,06 milyon TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 23,23 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 39,29 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje kataloguna ulasmak için tiklayiniz

2010 Altyapı Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

KOBI’lerin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Bölgedeki isletmelere yönetim ve teknoloji konularinda danismanlik ve yatirim destegi saglanmasi,
2. Girisimcilik, yenilikçilik, modernizasyon ve ticaret kültürünün desteklenmesi,
3. Çevreye duyarli üretim ve teknoloji kullanim süreçlerine geçisin tesvik edilmesidir
Toplam Kaynak: 14.500.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 29.03.2010 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Basvuru Rehberi ve Ekleri
Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamamiwww.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr , www.corum.gov.tr , www.samsun.gov.tr ,www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Haber ve Duyurular

 

Teklif Çağrısı İlanı İşletmelerin Rekabet Gücünü Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr,www.corum.gov.tr ,www.samsun.gov.tr, www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Ilanen duyurulur.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İl...

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2009 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI

·       Metal disi mineralleri kullanan mermer, kiremit / tugla, saglik gereçleri ve agaç ürünleri üreten sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·        Tüketim mallari üreten (giyim, tekstil, makine, elektrikli makine, madeni esya, vb.) sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·         Uluslar arasi ticaret

·        Finansman

·         Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlari,

·         Kümelenme, network ve ag olusumu,

·         Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme

·         Bilgi ve iletisim teknolojileri

·         Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulmasi,

·         Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

·         Uluslarasi finans kaynaklarina erisim,

·         Isletmelerde insan kaynaklari gelisimi ve personel egitimi

·        Girisimcilik, yenilikçilik, isletme modernizasyonu ile ticaret kültürü

·         Veri tabanlari ve pazar bilgilerine erisim,

·        Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri, pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi

·        Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi

·         Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

·         Turizm alanlarinda çevre düzenlemesi ve yönetimi

·         Bina, tarihi yapi, tarihi ve kültürel anitlarin restorasyonu ve rehabilitasyonu

·         Turizm - Çevre Iliskileri

·         Aritim teknolojileri

·         Kati ve tehlikeli atiklarin yönetimi

·        Uluslararasi teknik ve kalite standartlari ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin tesviki için gerekli yatirimlar

·         Çevre dostu ve yenilenebilir enerji altyapisi

·         Hava kirliligi yönetimi ve modellenmesi

·         Gida güvenligi

·         Tarima dayali gida sanayi

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi 
Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari 
Hibe programi uygulamasi ve yönetimi 
Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi 
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin web sitesinde bulunan linkler üzerinden özgeçmis formatini doldurmalari ve 0 362 431 24 09 no’lu faks adresine veya Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajansça gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular Güncellendi

"Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi" kapsaminda Sikça Sorulan Sorular güncellenmistir.
Pdf haline indirmek için tiklayiniz.

Bağımsız Değerlendirici İlanı Süresi Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2009/KOBI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilaninin süresi sona ermistir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz' in Basin Açiklamasi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2010 tarihinde baslatilan ve 29 Mart 2010 tarihinde sona eren proje basvurulari ile ilgili basin mensuplarina açiklamalarda bulundu. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2009 tarihinde baslatilan isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilimlarina mali destek programina yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 29 Mart 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur. Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 535 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 83 proje, Çorum’dan 134 proje, Samsun’dan 211 proje ve Tokat’tan 97 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön incelme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir. 65 puan ve üzerinde puan alan projeler basarili olarak listelenecektir. Tüm basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanacak ve mali destek dagitimi basvuru rehberinde belirtilen 14,5 milyon TL’lik teklif çagrisi toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu puan siralamasina göre yapilacaktir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinacaktir” dedi. Sayin Tokat Valisi açiklamasinin devaminda “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak Türkiye’de ilklerden biriyiz. Proje basvuru sayisi itibariyle diger ajanslara göre çok yüksek bir rakama ulastik. Bu nedenle bölgedeki mütesebbislere ve basvuruda bulunan kobilere huzurunuzda çok tesekkür ediyorum. Bu talebin bu sekilde olmasi bizlere sevk ve heyecan vermektedir. Bizlerde bu sevk ve heyecaninin dogrultusunda daha fazla çalisma gayreti içinde olacagiz” dedi. Valilik Makaminda yapilan açiklamada Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Mevlüt Özen’de hazir bulundu.

işletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Açılmalarına Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ve Ödül Töreni Sayın Devlet Bakanımız Dr. Cevdet YILMAZ’ın Katılımı ile Gerçekleştirildi.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Halk Bankası Arasında Kredi Protokolü imzalanmıştır

Ajansimiz ile Halkbank arasinda “Bölgedeki KOBI’leri Desteklemek Amaciyla Es Finansman Kredi” anlasmasi imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen imza töreninde konusan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz, hayata geçirilecek projelerle Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum illerinin kalkinmasinin hizlanacagini, planli, programli ve gerçeklere oturtulmus projelerin hayata geçirilecegini söyledi. Bölgemizdeki KOBI’leri desteklemek üzere baslatmis oldugumuz “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda Toplam 14,5 Milyon Türk Lirasi tutarinda hibe bütçesinin paydaslarimiza kullandirilmasi için yapilan çalismalar son asamasina gelmistir. Bu protokolde bundan sonraki adimlari kolaylastirmak için atilmis çok ciddi bir adimdir.
Kazanan projelerin açiklanmasi sonrasinda, proje sahibi yararlanicilarin ve Ajansimizin daha rahat ve saglikli çalisabilmesini temin için imzalanan protokolde Valimizin konusmasinin ardindan kisa bir açiklama yapan Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu “ Biz Halk Bankasi olarak bugün 9. Kalkinma Ajansi ile protokol imzalayacagiz. Halk Bankasi olarak amacimiz ülkemizde bulunan 26 kalkinma ajansinin hepsine finansman destegi saglamak. Halk Bankasi dünyanin büyük bir bölümünün etkilendigi ekonomik krizde gücüne güç katarak KOBIlere olan kredi destegini %18 artirmistir. Yine ülkemizde bulunan tüm ticaret ve sanayi odalari ile isbirligi içinde olarak esnafimiza sanayicimize destek olmaya kredi vermeye devam etmektedir. Orta Karadeniz cografi bölgesinde istihdamin artmasi için önemli bir ise imza attigimizi düsünüyor, hayirlara vesile olmasini temenni ediyorum” dedi.
Yapilan konusmalarin ardindan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz ve Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu arasinda protokol imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen törene ayrica Samsun Bölge Müdürü Fehmi Sevim, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun Halk Bankasi Müdürleri, Il Genel Meclis Baskani Mehmet Elibol, Tokat Sanayi ve Ticaret Odasi Baskani Ahmet Arat, ve Sayin Genel Sekreterimiz Mevlüt Özen ve diger yetkililer katildi.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Bilindigi üzere; Ajansimiz tarafindan 30.12.2009 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Isletmelerin Rekabet Güçlerinin Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin derlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili açiklama notu, gerekli belgeler, sözlesme öncesi bilgilendirme toplanti sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde paylasilmistir.

OKA İlk Projesini Hayata Geçirdi

Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR ve Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, Betontas Sirketler Grubu’nun OKA’dan aldigi 375.722,90 Tl’lik hibe destegi ile  3500 m2 kapali alan dahil toplam 60.000 m2 alan üzerine 6 ay gibi kisa bir sürede kurulan “Hazir Beton ve Çevre Düzenleme-Hafif Yapi Elemanlari” Tesisinin açilisini gerçeklestirdi.
Törende açilis konusmasini yapan Yönetim Kurulu Baskani Sayin Yasar GÜRSOY, ”Yatirim bedeli 5.000.000 TL.- olan tesis, mali destek almistir. Orta Karadeniz  Kalkinma Ajansindan 375.722,90 Mali destek alan projeler arasinda açilisi yapilan ilk proje olmasi bizleri gururlandirmaktadir. Tesisimizde istihdam edecegimiz 50’ye yakin personel ile bölgemizde issizlik oraninin bir nebze düsecegine inanmaktayiz.” dedi.
Açilista bir konusma yapan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR  yaptigi konusmasinda, “OKA Türkiye’nin önemli,en yogun ve en aktif çalisan Ajanslarindan bir tanesidir. Saglanan desteklerle bölgedeki firmalarin güçlenmesi,istihdamin arttirilmasi,en önemlisi firmalarin rekabeti olusturabilir pozisyonu yakalayabilmelidir. Bu tür tesislerin sayisinin artmasinin istihdama saglayacagi katki önemlidir’’dedi.
Sayin Hüseyin AKSOY, “Bugün Kavak ilçemizde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin destekleriyle gerçeklestirilen bir tesisin açilisinda birlikteyiz. Ilk mali destek programini KOBI’lere verdi ve 14,5 milyon liralik kaynagi Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya illerindeki KOBI’lere destek olarak sagladi. Buradaki amaç bölgelerdeki firmalarin güçlenmesi, istihdam yaratmalari, standartlari yüksek ürünler üretmeleri ve en önemlisi de rekabet edilebilir uluslararasi standartlarda bir pozisyonu yakalayabilmeleridir. Ilk desteklerden kaynak alan Betontas Firmasi da ilk hizmete baslayan KOBI’lerden birisidir. Kendilerini kutluyorum. Ilk projeyi almalari nedeniyle kendilerine ve bölgemize hayirli olmasini diliyorum.
Açilis törenin ardindan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR, Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve beraberindekiler tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Betontas Yönetim Kurulu Baskani Yasar GÜRSOY çalismalar ve tesis hakkinda Sayin Valimize ve Sayin Bakanimiza bilgi verdi.
Açilis törenine ayrica; Kaymakamlar, ilçe Belediye Baskanlari, yatirimcilar ve davetliler katildi.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular
Program Çıktıları

 

2009 Kobi Program Kataloğu ve Tanıtım Videosu

2009 yili Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi, Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanmaya baslanan ilk mali destek programidir. Programin genel amaci; TR83 Bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkinmanin tesvik edilmesi, isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilmalarinin saglanmasi, isletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli isgücüne sahip, degisen sartlara uyum saglayabilen bir yapiya kavusturulmasi ve yerel önceliklere uygun mali destek programlarinin yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim ve kapasitenin artirilmasidir.
Bu amaçlar dogrultusunda, proje teklif çagrisi 31 Aralik 2009 tarihinde ilan edilmis ve basvuru asamasi 29 Mart 2010 tarihi itibariyle sona ermistir. Basvuru asamasinda 535 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 79 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 79 projeden 76 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 76 proje kapsaminda gerçeklesen harcamalara Ajans tarafindan toplam 13.042.178,35 TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak yararlanicilar tarafindan 15.219.409,60 TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 28.261.587,95 TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje katalogu ve tanitim videosuna ulasmak için tiklayiniz

2009 Kobi Program Sonrası Denetim Değerlendirme Raporu

 

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 100.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59

Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

Doğrudan Faaliyet Desteği
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 23.12.2016 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi teslimi için son tarih:  30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
 KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 25.12.2015 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için Başvurular Başlamıştır

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme Ekleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

2015 Yılı DFD Programı Sonuçları

2015 yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi 31 Aralik 2015 tarihinde basvuruya kapanmistir. Program kapsaminda toplam 19 adet proje basvurusu alinmistir. Basvurular arasindan 13 adet proje basarili bulunarak basvuru sahipleri sözlesme davet edilmis olup bunlardan 10’u ile sözlesme imzalanarak uygulama asamasina geçirilmistir. Asagidaki listede basarili bulunan projelere ait bilgiler verilmektedir. Sözlesme imzalanan projelere Ajans destegi olarak toplamda 537.340,62 TL kaynak aktarilmasina karar verilmistir.
Asagidaki listede 2015 yili DFD programi kapsaminda Degerlendirme Komisyonu tarafindan basarili bulunan ve Yönetim Kurulu karari ile sözlesme imzalamaya davet edilen projelerin listesi bulunmaktadir. Bu projeler içerisinde Zile Belediyesi, Samsun Büyüksehir Belediyesi ve Ilkadim Belediyesi’ne ait projeler ile sözlesme imzalanmamistir.
Kamuoyuna saygiyla ilan edilir.
2015 Yili DFD Programinda Basarili Bulunan Projeler

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 26.12.2014 Cuma Saat 23:59
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İçin Başvurular Başlamıştır

2014 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programi için basvurular KAYS üzerinden alinmaya baslamistir. Program ile ilgili Basvuru Rehberi, Destekleyici Belgeler ve diger ekler asagida yer almaktadir.
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapilmalari gerekmektedir. KAYS’a ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden ulasilabilir. Basvuru yapabilmek için KAYS’a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmasi gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim yine KAYS Portal’ininYardim bölümünde bulunan Kullanici Kilavuzu’nda mevcuttur.
Online basvuru tamamlandiktan sonra, KAYS üzerinden alinan basvuru formunun matbu çiktisinin her sayfasi ve basvuru sahibi beyani, basvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafindan, varsa ortaklarin ortaklik beyani ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafindan imzalanmali ve 1 asil (kirmizi dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, basvuru evraklarinin tamamini içeren CD ile birlikteAjansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

2013 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programina basvuru yapmak için tiklayiniz…
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

Haber ve Duyurular

 

2013 Yılı Teknik Destek Ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarına Başvurular Kapanmıştır

2013 Yili Teknik Destek Ve Dogrudan Faaliyet Destegi Programlarina Basvurular Kapanmistir. Her iki programa da göstermis oldugunuz ilgiye tesekkür ederiz. Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek Programları Açıldı

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantiları

Il

Tarih

Saat

Salon

Amasya

15.03.2013

10:00

TSO Toplanti Salonu

Çorum

19.03.2013

10:00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

Samsun

21.03.2013

10:00

Valilik Toplanti Salonu

Tokat

15.03.2013

14:00

26 Haziran Kültür Merkezi Toplanti Salonu

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2012 Saat:17.00

Haber ve Duyurular

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 14/11/2012 Çarsamba saat 17:00 olarak belirlenmistir.
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.
2012 DFD ve 2012 TD Programlari Bilgilendirme Toplanti Takvimi.

Tarih

Saat

Toplanti Yeri

Adres

16 Nisan 2012 Pazartesi

14.00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

Gazi Cad. No:68 Valilik Karsisi Kat:1 ÇORUM

17 Nisan 2012 Sali

10.00

Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi Toplanti Salonu

Ziyapasa Bulvari No:31/1 05100 AMASYA

17 Nisan 2012 Sali

14.00

OKA Yatirim Destek Ofisi Toplanti Salonu

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

18 Nisan 2012 Çarsamba

10.00

OKA Egitim ve Toplanti Salonu

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

 

Yatırımda Cazibe Merkezi “Amasya” Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 2012 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi kapsaminda desteklenecek olan “Yatirimda Cazibe Merkezi “Amasya”” projesinin sözlesmesi 16 Temmuz 2012 tarihinde Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Muammer GEDIK ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN taraflarinca OKA Genel Sekreterlik hizmet binasinda imzalandi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi’nin basvuru sahibi oldugu projenin toplam bütçesi 53.100,00 TL olup bunun 44.604,00 TL’lik kismi Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi destegidir.
Amasya iline yapilan yatirim sayisinda önemli ölçüde artis yasanmasi, gerçeklestirilecek yatirimlar neticesinde bölgenin issizlik oraninin azalmasi, bölgenin ihracat oranlarinda artis, ithalat oranlarinda düsüs yasanmasi ile ülke ekonomisine katkida bulunulmasini amaçlayan proje ile ayrica;
·       Yatirim yapmak isteyen girisimcilere yol gösterici bir arastirma hazirlamak;
·       Yerli ve yabanci sermayeye cazip kilacak alanlari arastirarak tespit etmek;
·       Potansiyeli çok yüksek olan ancak sanayilesmesinin olmadigi bakir yatirim alanlarini ve konularini yerli ve yabanci sermayeye tanitmak hedeflenmektedir.

2012 DFD Kapsamında 5 Proje ile Sözleşme İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 12 Mart 2012 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda basarili bulunan ve Yönetim Kurulunca desteklenmesi kararlastirilan 5 proje ile sözlesme imzalanarak uygulama asamasina geçildi.
Bugüne kadar, Amasya Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlügü ve Karadeniz Sanayici Isadamlari Dernegi tarafindan sunulan projeler için destek sözlesmesi imzalanmistir.
Bilindigi üzere 2012 DFD için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Sözlesmesi imzalanan 5 projeye ise toplam 283.207 TL destek saglanacaktir. Projelere tahsis edilebilecek kalan kaynak tutari 216.793 TL’dir. Proje bütçesinin %25 ile %100 arasinda destek talep edilebilen ve azami destek tutari 75.000 TL olan program kapsaminda proje basvurulari 14 Kasim 2012 Çarsamba günü saat 17.00’ye kadar yapilabilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

2012 DFD Kapsamında Başvurular Devam Etmektedir

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 12 Mart 2012 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda proje basvurulari 14 Kasim 2012 Çarsamba günü saat 17.00’ye kadar yapilabilecektir.
Bugüne kadar, Amasya Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlügü ve Karadeniz Sanayici Isadamlari Dernegi tarafindan sunulan projeler için destek sözlesmesi imzalanmistir. Son olarak asagidaki projelerin de desteklenmesi kararlastirilmistir.

Ekim 2012 Yönetim Kurulu’nda Desteklenmesi Kararlastirilan Projeler

Basvuru Sahibi

Proje Adi

TOKAT TURIZM TANITMA DERNEGI

TOKAT ILI SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM STRATEJISI EYLEM PLANI

SAMSUN IL ÖZEL IDARESI

SAMSUN SANAL TUR PROJESI

TOKAT BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MÜDÜRLÜGÜ

TOKAT ATIKSU ARITMA ÇAMURU GERI KAZANIM TESISI TASARIMI

SAMSUN TICARET VE SANAYI ODASIi

SAMSUN IHRACAT STRATEJISI VE EYLEM PLANI

Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut  potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya koyulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 750.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2011 Saat:17.00

Haber ve Duyurular

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere DPT tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Dogrudan faaliyet destegine iliskin bilgilendirme sunumu, basvuru rehberi gerekli dökümanlarini ekler kismindan indirebilirsiniz.

2011 DFD Kapsamında İlk Sözleşme İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 11 Mayis 2011 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda basarili bulunan ve sözlesmesi imzalanan ilk proje Amasya Üniversitesi tarafindan uygulanmaya baslandi.
Amasya Üniversitesi tarafindan sunulan TR83/2011/DFD/04 referans numarali ve “Yasli Dostu Kent: Amasya” adli proje teknik ve mali degerlendirme sonucunda basarili olarak kabul edilerek Yönetim Kurulu karariyla 22 Agustos 2011 tarihinde sözlesmesi imzalanmistir.
Genel amaci, Amasya kentinin Dünya Saglik Örgütü (D.S.Ö.)’nün belirledigi ölçütler dogrultusunda “Yasli Dostu Kent” olma potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir arastirma çalismasinin gerçeklestirilmesi ve somut bulgulara ulasilmasi olan projenin toplam bütçesi 76.544 TL olup %76,49’una denk gelen 58.550 TL’si OKA tarafindan desteklenmektedir.
Toplam kaynak tutari 750.000 TL olan Dogrudan Faaliyet Destegi programinin son basvuru tarihi 14 Kasim 2011 Pazartesi saat 17.00’dir.
Kalkinma Ajansi, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere destek vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

2011 DFD Kapsamında OMÜ ile Sözleşme İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 11 Mayis 2011 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda 19 Mayis Üniversitesi tarafindan sunulan “Metropol Kent Samsun'da Kentlilik Bilinci Arastirma Projesi” basarili bulunmus ve sözlesmesi imzalanarak uygulanmaya baslanmistir.
19 Mayis Üniversitesi tarafindan sunulan TR83/2011/DFD/07 referans numarali ve “Metropol Kent Samsun'da Kentlilik Bilinci Arastirma Projesi” adli proje teknik ve mali degerlendirme sonucunda basarili olarak kabul edilerek Yönetim Kurulu karariyla 21 Eylül 2011 tarihinde sözlesmesi imzalanmistir.
Genel amaci, TR83 bölgesinde kentsel yasam kalitesinin gelistirilmesine katki saglamak olan projenin toplam bütçesi 33.950 TL olup %90’ina denk gelen 30.555 TL’si OKA tarafindan desteklenmektedir.
Toplam kaynak tutari 750.000 TL olan Dogrudan Faaliyet Destegi programinin son basvuru tarihi 14 Kasim 2011 Pazartesi saat 17.00’dir.
Kalkinma Ajansi, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere destek vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

2011 DFD Kapsamında İki Sözleşme Daha İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 11 Mayis 2011 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda basarili bulunan iki proje daha uygulanmaya baslandi.
Yesilirmak Havzasi Kalkinma Birligi tarafindan sunulan TR83/2011/DFD/13 referans numarali ve “TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatlari Envanteri ve Pazar Arastirmasi” adli proje teknik ve mali degerlendirme sonucunda basarili kabul edilmis ve Yönetim Kurulu karariyla 11 Ekim 2011 tarihinde sözlesmesi imzalanmistir.
Özel amaci, TR83 Bölgesinde önemli firsatlardan olan mevcut el sanatlari ürünlerinin (özellikle kadinlarin ürettikleri) tespiti, pazarlanmasi ve satisi amaciyla; bölgenin turizm boyutu da ön planda tutularak, bölge turizmi ve markalasmasi açisindan günümüz el sanatlari ürünlerinin envanterinin çikarilmasi, Pazar arastirmasinin yapilarak bir rapor haline dönüstürülerek basta Valilikler ve OKA olmak üzere karar vericilere ve üreticilerin kullanimina sunulmasi olan projenin toplam bütçesi 39.650TL olup tamami Ajans tarafindan desteklenmektedir.
Ayni tarihte sözlesmesi imzalanan diger proje de Hitit Üniversitesi tarafindan sunulmus olan TR83/2011/DFD/016 referans numarali “Istihdam Odakli Mesleki Egitim Için Sektörel Talep Arastirmasi” adli projedir.
Bu projenin amaci ise; Çorum ilinde isgücü piyasasi ihtiyaç analizleri yapmak suretiyle mesleki egitim ile sektörlerin talep ettigi nitelikli eleman ve ara eleman ihtiyacinin karsilanmasi arasinda rasyonel iliskinin kurulabilmesi için gereksinim duyulan saglikli, güvenilir ve gerçekçi verileri elde etmeyi hedefleyen bir alan çalismasi yapmak olarak belirlenmistir.
35.325 TL olan bütçenin tamami OKA tarafindan desteklenmektedir.
11 Ekim 2011 tarihinde uygulanmaya baslanan bu projeler ve daha önce sözlesme imzalayan Amasya ve Ondokuz Mayis Üniversiteleri ile birlikte toplamda 4 proje Ajans’tan Dogrudan Faaliyet Destegi almaya hak kazanmistir.
Toplam kaynak tutari 750.000 TL olan Dogrudan Faaliyet Destegi programinin 585.920 TL’lik kullanilmayan kaynagi bulunmakta olup son basvuru tarihi 14 Kasim 2011 Pazartesi saat 17.00’dir.
Kalkinma Ajansi, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere destek vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

2011 DFD 4 Proje Daha Uygulamaya Başlandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 11 Mayis 2011 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda basarili bulunan 4 proje daha uygulanmaya baslandi.
Tokat Milli Egitim Il Müdürlügü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi, Samsun Sosyal Hizmetler Il Müdürlügü ve Samsun Kültür ve Turizm Il Müdürlügü tarafindan sunulan projeler Yönetim Kurulu karariyla Kasim ayi içerisinde imzalanmistir.
Asagidaki tabloda projelerin isimleri, referans numaralari ve hibe miktarlari sunulmustur.
Toplam kaynak tutari 750.000 TL olan Dogrudan Faaliyet Destegi programi 14 Kasim 2011 Pazartesi saat 17.00 itibariyle basvuruya kapatilmistir.
Son güne kadar sunulmus olan projelerin degerlendirmeleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

Referans No

Basvuru Sahibi

Proje Adi

Toplam Bütçesi

Destek Miktari

Destek Orani

TR83/2011/DFD/20

Tokat Milli Egitim Il Müdürlügü

Tokat'taki Mesleki Egitimin Durum ve Ihtiyaç Analizi

22.500 TL

22.500 TL

% 100

TR83/2011/DFD/22

Samsun Il Sosyal Hizmetler Müdürlügü

Samsun Ilinin Sosyal Risk Haritasinin Olusturulmasi- SOPHOP Projesi

41.600 TL

41.600 TL

% 100

TR83/2011/DFD/24

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi

TR83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu

55.100 TL

52.345 TL

% 95

TR83/2011/DFD/25

22-23/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

 

 

Samsun

Samsun Il Kültür ve Turizm Müdürlügü

Panorama 1919

 

60.600 TL

60.600 TL

% 100

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

2011 DFD Programı Sona Erdi

Amaci, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak faaliyetlere destek vermek olan “2011 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi” programi 14 Kasim 2011 Pazartesi saat 17.00 itibariyle sona ermistir.
Program kapsaminda Bölgemizden 41 adet proje basvurusu alinmis olup degerlendirme süreci tamamlanan programda toplam hibe miktari 536.955 TL olan 11 proje kabul edilmistir.
Kabul edilen projelerin listesi ve hibe miktarlari asagidaki gibidir:
Programa gösterilmis olan ilgiden dolayi tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 640.000 TL
Asgari destek tutari: 17.500 TL Azami destek tutari: 70.000 TL
Son basvuru tarihi: 12.11.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

12.11.2010 saat 17.00 basvuru yapilabilmesi için son tarih olup proje basvurulari teslim alindigi tarihten itibaren en fazla yedi gün içerisinde degerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayina sunulur.  Basarili bulunan projelere saglanacak mali destegin, program bütçesi sinirina ulasmasi durumunda söz konusu son basvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programi sonlandirilir.

Haber ve Duyurular

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği’ne Başladı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere DPT tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Dogrudan faaliyet desteginden faydalanabilecek kurum ve kuruluslar söyledir;
• Yerel yönetimler,
• Üniversiteler,
• Diger kamu kurum ve kuruluslari,
• Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
• Sivil toplum kuruluslari,
• Birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.
Dogrudan faaliyet destegine iliskin bilgilendirme sunumu, basvuru rehberi gerekli dökümanlarini ekler kismindan indirebilirsiniz.

OKA Doğrudan Faaliyet Desteği’nin İlk Sözleşmesini İmzaladı

Genel amaci, TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini ve bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetleri desteklemek olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2010 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi kapsaminda ilk proje sözlesmesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi ile imzalandi.
“TR83 Bölgesi Lojistik Master Plani” baslikli proje Yönetim Kurulu onayiyla uygun proje olarak kabul edildi ve sözlesmesi Samsun TSO Baskani Sayin Salih Zeki MURZIOGLU ve TSO Genel Sekreteri Sayin Süleyman KARABÜK’ün katilimlariyla Ajans binasinda imzalanarak proje uygulama süreci basladi.
Proje ile TR83 Bölgesinin uluslararasi ticaret ve lojistik alaninda rekabet gücünün artirilmasi ve firmalarin disa açilmalarina destek saglanmasi ve Bölgenin sahip oldugu lojistik kaynaklarin tespiti, gelistirilmesi, amacina uygun kullanilmasi ve bu çalismalarin planlanarak Samsun merkezli, Bölgesel Lojistik Master Planini hazirlamak amaçlaniyor.
Projenin uygulama süresi 3 ay, toplam bütçesi 82.500 olup Ajans’tan talep edilen destek miktari 70.000 TL’dir.
Toplam kaynak tutari 640.000 TL olan program için proje basvurulari devam etmektedir.

2010 Yılı DFD Kapsamında İkinci Sözleşme Samsun İl Özel İdaresi ile imzalandı

Genel amaci, Samsun’un ekonomik gelisimini hizlandirmak ve rekabet yetenekleriyle öne çikan sektörlerde gelecek dönemlerde baslatilacak kümelenme çalismalari için ihtiyaç duyulan teknik altyapinin olusturulmasi amaciyla yerel paydaslarca önerilen sektörlerin rekabet düzeylerinin saha arastirmalari, bölgesel verilerin derlenmesi, sektör temsilcileri, kanaat önderleri, üniversite ve diger yerel kurum ve kuruluslarla gerçeklestirilecek toplantilar, görüsme ve çalistaylar yoluyla görüslerin derlenmesi ve analiz edilmesi olan ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2010 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi kapsaminda ikinci proje sözlesmesi Samsun Il Özel Idaresi ile 18 Ekim 2010 tarihinde imzalandi.
“Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Raporu” adli proje, Samsun Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Aslan KARANFIL ve Ajans Genel Sekreterimiz Sayin Mevlüt ÖZEN tarafindan imzalanarak uygulamaya koyuldu.
Proje ile; Samsun’da rekabet yetenekleri ve ihracat potansiyelleri ile öne çikan sektörleri tespit etmek, gelecek dönemlerde baslatilacak kümelenme analizleri için ihtiyaç duyulan akademik ve teknik altyapi olusturmak, Samsun ekonomisine yön veren sektörlerle ilgili arastirma ve planlama yapmak amaçlanmaktadir.
Projenin uygulama süresi 3 ay, toplam bütçesi 62.440 TL olup bütçenin tamami Ajans tarafindan karsilanacaktir.
Bu proje ile birlikte Dogrudan Faaliyet Destegi kapsaminda toplamda 132.440 TL degerinde kaynak kullandirildi. Toplam kaynak tutari 640.000 TL olan program için proje basvurulari devam etmektedir.

2010 Yılı DFD Üçüncü Sözleşme Çorum OSB ile İmzalandi

Genel amaci, TR83 Bölgesinde ileri teknoloji kullanma kabiliyetini gelistirmek, isletmelerin AR-GE, inovasyon kapasitesini artirmak olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2010 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi kapsaminda üçüncü proje sözlesmesi Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlügü ile 19 Ekim 2010 tarihinde imzalandi.
“Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi Kurulus Ön Fizibilite Raporu” baslikli proje Yönetim Kurulu onayiyla uygun proje olarak kabul edildi ve sözlesmesi Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürü Sayin Yasar SAHIN ve Ajans Genel Sekreterimiz Sayin Mevlüt ÖZEN tarafindan imzalanarak uygulamaya koyuldu.
Proje ile; “Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi Anonim Sirketi” kurulum ön proje ve eklerinin hazirlanmasi için mevzuata uygun olarak Yapilabilirlik Raporu ve SWOT analizlerini yapmak, Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi’nin basvurusunun gerçeklestirilebilmesi için ilgili kanun ve yönetmelikte aranan Kurucu Heyetin olusturulmasini saglamak, Kurucu Heyet tarafindan Sanayi ve Ticaret Bakanligi Sanayi Arastirma ve Gelistirme Genel Müdürlügü’ne yapilacak Çorum Teknoloji Gelistirme Merkezi basvurusu için kabul edilebilir kurulus raporu olusturmak amaçlaniyor.
Projenin uygulama süresi 3 ay, toplam bütçesi 70.000 TL olup bütçenin tamami Ajans tarafindan karsilanacaktir.
Bu proje ile birlikte Dogrudan Faaliyet Destegi kapsaminda toplamda 202.440 TL degerinde kaynak kullanildirildi. Toplam kaynak tutari 640.000 TL olan program için proje basvurulari devam etmektedir.

Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Projesi Kapsamında Kümelenme...

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen Dogrudan Faaliyet Destegi Programi kapsaminda finanse edilen ve Samsun Il Özel Idaresi tarafindan uygulanan “Samsun Iline Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi” projesi kapsaminda Kümelenme Uygulamalari konferansi 6 Ocak 2011 tarihinde Samsun Il Özel Idaresi’nde gerçeklestirildi. Konferansa Samsun Valisi Sayin Hüseyin Aksoy, Samsun Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Aslan Karanfil, Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Sayin Mevlüt Özen ile birlikte çok sayida kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi katildi.  Konferansta açilis konusmalarinin ardindan birinci oturumda Samsun’un rekabetçilik analizi tartisildi ve projenin genel kapsami ve sonuçlari üzerinde duruldu. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Program yönetim birimi Baskani Dr. Mustafa Güler’in baskanliginda gerçeklesen 2. Oturumda Kümelenme Politikalari, Destekleri ve Türkiye’nin Kümelenme Performansi tartisildi. Oturumda Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Dis Ticaret Müstesarligi, Devlet Planlama Teskilati Müstesarligi ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin temsilcileri kümelenmeye yönelik devlet politikalari ve destekleri hakkinda bilgi verildi. Konferansin son oturumunda ise Türkiye’den kümelenme uygulama örnekleri sunuldu. Ostim Savunma ve Havacilik Kümelenmesi, Konya Otomotiv Yan Sanayi Is Kümesi, Eskisehir-Bilecik-Kütahya Seramik Is Kümesi, Izmir Kalkinma Ajansi küme girisimleri ve Mersin yas Meyve-Sebze kümelerinin temsilcilerin kümelenme uygulama deneyimlerini paylasti. 

DFD Başvuruları Sona Erdi

Amaci, TR83 bölgesinde sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini desteklemek olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin 2010 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi 12/11/2010 tarihi itibariyle sona erdi.
Çagri kapsaminda Bölgeden 62 adet proje basvurusu alindi.  Alinan basvurularin degerlendirme süreci devam etmektedir.
Göstermis oldugunuz ilgiye tesekkür ederiz.

Amasya Marka Kent Eylem Planı Tanıtım Toplantısı Amasya'da Yapıldı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Dogrudan Faaliyet Destegi Programi kapsaminda desteklenen ve Proje Sahibi Il Kültür ve Turizm Müdürlügü olan Amasya Marka Kent Eylem Plani, tanitim toplantisi 07.05.2011 tarihi’nde Saraydüzü Kisla Binasi Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’nde yapildi.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani, Amasya Valisi Sayin Halil Ibrahim DASÖZ, Amasya Belediye Baskani Sayin Cafer ÖZDEMIR, OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN, ilçe ve belde belediye baskanlari, kamu kurum ve kuruluslari, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile basin mensuplarinin katildigi toplantida, Yrd. Doç. Dr Metin ÇELIK tarafindan hazirlanan “Amasya Marka Kent Stratejik Kalkinma Plani” tanitildi.
Tanitim toplantisinda bir sunum yapan Il Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet KAYA, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de marka kent ilan edilen Amasya’nin bugüne kadar geçirdigi süreci özetledi. Taslak plani tanitan bir sunum yapan Metin ÇELIK ise; Amasya’nin Turizm Marka Degerleri’nin belirlenerek global turizm trendlerine göre yorumlandigi bir plan hazirladiklarini, 42 ayri turizm çesidine göre ilin nasil markalastirilacagini gösteren kapsamli bir yol haritasinin, bu plan sonrasinda, ortaya kondugunu ifade etti. Çok kapsamli saha arastirmalari sonucunda belirlenen turizm marka degerlerinin olusturulan konseptlere göre tasnif edildigini, buna göre Hatuniye Mahallesi’nin “Yasayan Osmanli Kenti” haline dönüstürülecegini söyleyen Metin ÇELIK plan kapsamindaki projeler hakkinda da bilgi verdi.
OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN, Amasya Belediye Baskani Sayin Cafer ÖZDEMIR ile Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baskani Sayin Halil Ibrahim DASÖZ’ün plani degerlendiren konusmalarinin ardindan, planla ilgili öneri ve görüslerin Il Kültür Turizm Müdürlügü’ne iletilmesinden sonra planin sonuçlandirilarak basilmasina karar verildi.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin, Bölge’nin kalkinmasi ve rekabet gücü açisindan önemli firsatlardan yararlanilmasina, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alinmasina ve kritik öneme sahip arastirma ve planlama çalismalari, bölge’nin yenilikçilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmeye yönelik is gelistirme merkezleri, teknoloji gelistirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluslarin ve bunlarin tesislerinin kurulmasi amaciyla yapilacak fizibilite benzeri ön çalismalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baslatilmasina ve gerçeklestirilmesine ve büyük hacimli yatirim kararlarina kisa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katki saglayacak olan faaliyetlere dogrudan mali destek saglayacagi “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi için 4 ilde bilgilendirme toplantilari yapilacaktir.
Toplanti takvimi asagidaki gibidir. Ilgili taraflar toplantilara davetlidir.

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI DOGRUDAN FAALIYET DESTEGI MALI DESTEK PROGRAMI BILGILENDIRME PROGRAMI TAKVIMI

IL BILGILENDIRME TOPLANTILARI TAKVIMI

SAMSUN BILGILENDIRME TOPLANTISI

 

 

ILÇE

TARIH

SAAT

SALON

MERKEZ

04.08.2010

14:00

SAMSUN TICARET VE SANAYI ODASI TOPLANTI SALONU

TOKAT BILGILENDIRME TOPLANTISI

 

 

ILÇE

TARIH

SAAT

SALON

MERKEZ

05.08.2010

14:00

TOKAT TICARET VE SANAYI ODASI TOPLANTI SALONU

ÇORUM BILGILENDIRME TOPLANTISI

 

 

ILÇE

TARIH

SAAT

SALON

MERKEZ

06.08.2010

10:00

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI TOPLANTI SALONU

AMASYA BILGILENDIRME TOPLANTISI

 

 

ILÇE

TARIH

SAAT

SALON

MERKEZ

06.08.2010

15:00

AMASYA TICARET VE SANAYI ODASI TOPLANTI SALONU

Kazanan Projeler

 

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçlandı

Amaci, TR83 bölgesinde sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini desteklemek olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin 2010 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi 12/11/2010 tarihi itibariyle sona erdi.
Program kapsaminda Bölgemizden 62 adet proje basvurusu alindi.  Degerlendirme süreci tamamlanan programda toplam hibe miktari 598.226 TL olan 14 proje kabul edildi.
Kabul edilen projelerin listesi ve hibe miktarlari asagidaki gibidir:
Programa gösterilmis olan ilgiden dolayi tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Teknik Destek Programı
2019 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi,
 • Ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

Eğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.


 

Programın Öncelikleri:

 • Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular,
 • TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışması bulgularına göre 4. ve 5. Grupta olan ilçelerimizden gelen başvurular,
 • 2012-2019 döneminde TD programlarına proje başvurusunda bulunmamış veya hiç destek almamış ilçelerimizden gelen başvurular,
 • STK’ların gönüllü faaliyetlerde bulunan aktif üyelerinin güçlendirilmesi ve gönüllü çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Aynı teknik destek konusunda, daha önceki teknik destek programları kapsamında, başvuru sahibinin bağlı olduğu bir üst kuruma destek sağlanmamış projeler.

 

Destek Miktarı:

Program bütçesi: 1.900.000 TL’dir.

Eğitim desteği talepleri için azami tutar: 20.000 TL 

Danışmanlık ve diğer teknik destek desteği talepleri için azami tutar: 30.000 TL

 

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 26.12.2019  Saat 23.59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 31.12.2019 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2019 programı için Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Dolayısıyla 1 Ocak’ta sunulan proje de 28 Şubat’ta sunulan proje de Mart 2019 içerisinde değerlendirilecektir. 1 Mart 2019 tarihinde sunulacak bir proje ise Mayıs 2019 dönemi içerişinde değerlendirilecektir.

 

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr kayıt yapılır (eğer kaydınız yok ise)
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek başvuru sahibi yetkilisine imzalatılır.
 • Islak imzalı taahhütname elden veya kargo yolu ile illerdeki Yatırım Destek Ofislerine veya Ajans merkezine teslim edilir.

 

Not:

 • Taahhütname dışında başvuru aşamasında basılı evrak talep edilmemektedir.
 • Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin kullanıcı adı ve şifresi ile yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

 

İletişim Bilgileri

Dursun Demir (Program Koordinatörü)

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: td@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

 

2018 Yılı Teknik Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2018 Yili Teknik Destek programi, 1 Mart 2018 itibariyle KAYS üzerinden basvuruya açilmistir. Programa kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslar basvurabilir. Programin amaci;  bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 600.000 TL 
Proje basina üst sinir: 15.000 TL
Çevrimiçi Basvuru Bitis Tarihi ve Saati: 24.12.2018 Saat 23:59
Taahhütname Teslimi Bitis Tarihi ve Saati: 31.12.2018 17:00
Teknik destek basvurulari sürekli olarak alinmaktadir. Ancak, basvurular ikiser aylik dönemler halinde yapilir. Bu dönemler 2018 programi için Mart-Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eylül-Ekim ve Kasim-Aralik dönemleridir. 
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini tamamiyla internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) olarak yapmalari gerekmektedir. Basvuru yapabilmek için KAYS'a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmalidir.
Not:
KAYS Sistemine kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim içeren kilavuzlara, Basvuru Rehberi ve Ekler’e, Basvuru Için Gerekli Belgeler’e, Bilgilendirme Sunumu’na, Destek Alan Projeler'e asagida yer alan “Detay” bölümünden ulasabilirsiniz.

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Bilgilendirme Sunumu
KAYS Kılavuzları
Destek Alan Projeler
2016 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 30.12.2016 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi için son teslim tarihi  :30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Bilim, Sanayi ve Teknolojiye OKA'dan Teknik Destek

Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlügü ile 2016 Yili Teknik Destek Programinin ilk döneminde uygulanacak olan projenin sözlesmesi imzalanmistir.
TR83 Bölgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlükleri Amasya, Tokat,Çorum , Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, OMÜSIGEM, SAMSIAD ve MEDIKÜM isbirligiyle kurum çalisanlari ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenecek STK ve Kamu Kurumlarinda "Sistematik ve Yaratici Problem Çözme ve Verimlilik" konulu egitim ve çalistay ile kurumsal kapasitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Bölge kalkinmasi için önemli firsatlar sunan Teknik Destek programimizin ikinci dönem basvurulari 30 Nisan 2016 tarihine kadar devam etmektedir

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

2016 Yılı Teknik Destek Programı III. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

2016 Yili Teknik Destek Programi III. Dönem
Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2016 Yili Teknik Destek Programi III. Dönem kapsaminda sunulan toplam 5 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 4 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 03 Agustos 2016) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks      : +90 (362) 431 24 09
e-posta: td@oka.org.tr
Adres   : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

          

                                                             2016 Yili Teknik Destek Programi

                                             III. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

      Referans No

Basvuru Sahibi

Il

Ilçe

TR83/16/TD/0016

Amasya Üniversitesi

AMASYA

Merkez

TR83/16/TD/0018

Merzifon Ilçe Gida Tarim Hayvancilik Müdürlügü

AMASYA

Merzifon

TR83/16/TD/0019

Çorum Il Saglik Müdürlügü

ÇORUM

Merkez

TR83/16/TD/0020

Samsun Barosu

SAMSUN

Ilkadim

 

 

2016 Yılı Teknik Destek Programı II. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2016 Yili Teknik Destek Programi II. Dönem kapsaminda sunulan toplam 4 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 3 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 02 Haziran 2016) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

2016 Yili Teknik Destek Programi

II. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

        Referans No

    Basvuru Sahibi

   Il

   Ilçe

  TR83/16/TD/0012

  Ulasim Planlama ve Rayli  Sistem Dairesi Baskanligi

  SAMSUN

  Ilkadim

  TR83/16/TD/0013

  Samsun Valiligi

  SAMSUN  

  Ilkadim

  TR83/16/TD/0014

  TOKAT IL SAGLIK    MÜDÜRLÜGÜ

  TOKAT

  Merkez

 

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00
Son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2015 Yılı Teknik Destek Programı için Başvurular Başlamıştır
Haber ve Duyurular

 

Sağlık Çalışanlarına Proje Döngüsü Eğitimi

 Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan verilen Teknik Destek Projesi kapsaminda, Samsun Halk Sagligi Müdürlügü’nün basvuru sahibi oldugu 2 günlük "Uygulamali Proje Döngüsü Yönetimi" egitimi, 29 Subat – 1 Mart  2016 tarihinde Ajans egitim salonunda gerçeklestirildi. Yogun katilimin saglandigi egitim sonunda Samsun Halk Sagligi Müdürü Sn. Mustafa KASAPOGLU ve Genel Sekreterimiz Sn. Mevlut ÖZEN egitime katilan 27 saglik çalisanina katilim belgelerini takdim ettiler. Egitim sonrasi OKA’nin yararlanicisi oldugu ve uygulamasi devam eden “Samsun Lojistik Merkezi”, “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarim Alaninda Genç Istihdaminin Artirilmasi Projesi” ve “Orta Karadeniz Bölgesinin (TR 83) Rekabetçiliginin Artirilmasi Projesi” hakkinda yerinde incelemeler yapildi.

Pazar Kaymakamlığına Proje Döngüsü Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan verilen Teknik Destek Projesi kapsaminda, Pazar Kaymakamligi’nin basvuru sahibi oldugu 2 günlük "Uygulamali Proje Döngüsü Yönetimi" egitimi, 01-02 Subat 2016 tarihinde Pazar Kaymakamligi’nda gerçeklestirildi. 

İlkadım İlçe Müftülüğü'ne Proje Hazırlama Eğitimi

Ajansimizin 2015 yili Teknik Destek Programi kapsaminda projesi basarili bulunan Ilkadim Ilçe Müftülügü’ne Ajansimiz tarafindan 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde Ajans egitim salonumuzda Uygulamali Proje Döngüsü Yönetimi Egitimi verilmistir. Egitime yogun ve etkin katilim saglanmis olup katilim belgeleri Ilçe Müftümüz Sayin Yahya POLAT ve Genel Sekreterimiz Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan takdim edilmistir.
Bölge kalkinmasi açisindan; proje kültürünün olusumuna, kurum çalismalarina ve kapasite artisina önemli firsatlar sunan Teknik Destek Programimizin ikinci dönem basvurulari 30 Nisan 2015 tarihine kadar devam etmektedir.

 

450 Çalışan İçin Eğitimler Başlıyor

Samsun Büyüksehir Belediye Baskanligi, Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlügü, Tokat Il Milli Egitim Müdürlügü, Hamamözü Gida Tarim ve  Hayvancilik Ilçe Müdürlügü, Samsun Il Gida, Tarim Ve  Hayvancilik Müdürlügü, Tokat Il Afet ve Acil Durum Müdürlügü, Erbaa Belediye Baskanligi ve Ilkadim Ilçe Müftülügü ile 2015 Yili Teknik Destek Programinin ilk döneminde uygulanacak projelerin sözlesmeleri imzalanmistir.
Yaklasik 450 kamu ve sivil toplum çalisanin egitim alacagi bu egitimler ile kurumlarimizin hizmet sunumlarinda kalite ve verim artisi saglanacaktir. Bölge kalkinmasi için önemli firsatlar sunan Teknik Destek programimizin ikinci dönem basvurulari 30 Nisan 2015 tarihine kadar devam etmektedir

Tarımda Temel İletişim

Hamamözü ve Gümüshaciköy Ilçe Tarim Müdürlügü'ne Temel Iletisim Egitimi
Hamamözü ve Gümüshaciköy Ilçe Tarim Müdürlügü çalisanlarina 4-5 Mayis 2015 tarihlerinde "Temel Iletisim Teknikleri Egitimi" düzenlenmistir. Bölge kalkinmasi açisindan; proje kültürünün olusumuna, kurum çalismalarina ve kapasite artisina önemli firsatlar sunan Teknik Destek Programimizin üçüncü dönem basvurulari 30 Haziran 2015 tarihine kadar devam etmektedir.

Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

2015 Yili Teknik Destek Programi II. Dönem
Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi II. Dönem kapsaminda sunulan toplam 19 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 10 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 3 Haziran 2015) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

2015 Yili Teknik Destek Programi

II. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

          Referans No

   Basvuru Sahibi

   Il

   Ilçe

TR83/15/TD/0018

Gümüshaciköy Ilçe Gida, Tarim ve Hayvancilik Müdürlügü

AMASYA

Gümüshaciköy

TR83/15/TD/0020

Sungurlu Gida Tarim ve Hayvancilik Müdürlügü

ÇORUM

Sungurlu

TR83/15/TD/0021

Çorum Defterdarligi Milli Emlak Müdürlügü

ÇORUM

Merkez

TR83/15/TD/0022

T.C. Bayat Kaymakamligi

ÇORUM

Bayat

TR83/15/TD/0023

Orman ve Su Isleri Bakanligi XI. Bölge Müdürlügü 

SAMSUN

Ilkadim

TR83/15/TD/0024

Amasya Halk Sagligi Müdürlügü

AMASYA

Merkez

TR83/15/TD/0025

Canik Ilçe Gida, Tarim Ve Hayvancilik Müdürlügü

SAMSUN

Canik

TR83/15/TD/0027

Tasova Belediye Baskanligi

AMASYA

Tasova

TR83/15/TD/0031

Tokat Il Milli Egitim Müdürlügü

TOKAT

Merkez

TR83/15/TD/0034

Canik Belediye Baskanligi

SAMSUN

Canik

 

 

Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

2015 Yili Teknik Destek Programi III. Dönem
Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi III. Dönem kapsaminda sunulan toplam 7 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 3 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 3 Agustos 2015) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

 

2015 Yili Teknik Destek Programi

III. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

      Referans No

 Basvuru Sahibi

 Il 

 Ilçe

 TR83/15/TD/0038

 Turhal Ilçe Milli Egitim  Müdürlügü

 TOKAT

 Turhal

 TR83/15/TD/0040

 Amasya Ili Kamu Hastaneleri  Genel Sekreterligi

 AMASYA

 Merkez

 TR83/15/TD/0042

 Suluova Ticaret ve Sanayi  Odasi

 AMASYA

 Suluova

 

 

Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne Proje Eğitimi

Ajansimizin 2015 yili Teknik Destek Programi kapsaminda 01-02 Eylül 2015 tarihlerinde Amasya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterligi ve ilçelerdeki hastanelerin personellerine yönelik Uygulamali Proje Döngüsü Yönetimi Egitimi verilmistir. Bölgemizde proje kültürünün olusumuna ve kurumlarimizin kapasite artislarina önemli katkisi nedeniyle 2015 Yili Teknik Destek Programi kapsaminda egitimlerin devam edecegi kamuoyuna saygiyla duyurulmaktadir.

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

VI. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

2015 Yili Teknik Destek Programi VI. Dönem
Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi VI. Dönem kapsaminda sunulan toplam 20 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 11 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 3 Subat 2016) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

2015 Yili Teknik Destek Programi

VI. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

        Referans No

   Basvuru Sahibi

   Il

   Ilçe

  TR83/15/TD/0062

  TOKAT IL SAGLIK      MÜDÜRLÜGÜ

 TOKAT

 Merkez

  TR83/15/TD/0065

  ÇORUM IL MILLI EGITIM  MÜDÜRLÜGÜ

 ÇORUM

 Merkez

   TR83/15/TD/0067

  Merzifon Zübeyde Hanim    Anaokulu

  AMASYA

  Merzifon

   TR83/15/TD/0068

   AMASYA IL AFET VE ACIL    DURUM MÜDÜRLÜGÜ

  AMASYA

  Merkez

   TR83/15/TD/0069

  DSI 54. SUBE  MÜDÜRLÜGÜ- ÇORUM

  ÇORUM

  Merkez

   TR83/15/TD/0070

  Çarsamba Haci Yilmaz  Yilmaz Rehberlik ve Arastirma  Merkezi

  SAMSUN

  Çarsamba

   TR83/15/TD/0071

  SAMSUN IL MILLI EGITIM    MÜDÜRLÜGÜ

  SAMSUN

  Ilkadim

   TR83/15/TD/0072

  SAMSUN HALK SAGLIGI    MÜDÜRLÜGÜ

  SAMSUN

  Ilkadim

   TR83/15/TD/0075

   AMASYA BILIM, SANAYI VE    TEKNOLOJI IL MÜDÜRLÜGÜ

  AMASYA

  Merkez

   TR83/15/TD/0077

   ÇORUM REHBERLIK VE    ARASTIRMA MERKEZI

 ÇORUM

  Merkez

   TR83/15/TD/0079

   23 NISAN ULUSAL    EGEMENLIK ANAOKULU

  TOKAT

  Merkez

 

 

 

V. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

2015 Yili Teknik Destek Programi V. Dönem
Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi V. Dönem kapsaminda sunulan toplam 10 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 5 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 4 Aralik 2015) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

2015 Yili Teknik Destek Programi

V. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

       Referans No

  Basvuru Sahibi  

   Il

   Ilçe

  TR83/15/TD/0055

  AMASYA HALK SAGLIGI    MÜDÜRLÜGÜ

  AMASYA

  Merkez

  TR83/15/TD/0056

  Tokat Valiligi

  TOKAT

  Merkez

  TR83/15/TD/0057

  Canik Belediye Baskanligi

  SAMSUN

  Canik

  TR83/15/TD/0059

  TOKAT BILIM VE SANAT  MERKEZI

  TOKAT  

  Merkez

  TR83/15/TD/0060

  Tokat Pazar Kaymakamligi

  TOKAT

  Pazar

 

 

Taşova'ya Proje Eğitimi

Ajansimizin 2015 yili Teknik Destek Programi kapsaminda 20-21 Agustos 2015 tarihlerinde Tasova Belediyesi ve ilçe kamu kurumlarinin personellerine yönelik Uygulamali Proje Döngüsü Yönetimi Egitimi verilmistir. Bölgemizde proje kültürünün olusumuna ve kurumlarimizin kapasite artislarina önemli katkisi nedeniyle 2015 Yili Teknik Destek Programi kapsaminda egitimlerin devam edecegi kamuoyuna saygiyla duyurulmaktadir.

I. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi I. Dönem kapsaminda sunulan toplam 16 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 8 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 3 Nisan 2015) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres: Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

 

2015 Yili Teknik Destek Programi

I. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

             Referans No

      Basvuru Sahibi

      Il

      Ilçe

   TR83/15/TD/0001

   Samsun Büyüksehir Belediye    Baskanligi

  SAMSUN

  Ilkadim

   TR83/15/TD/0002

   Amasya Aile ve Sosyal      Politikalar Il Müdürlügü

  AMASYA

  Merkez

   TR83/15/TD/0005

  Tokat Il Milli Egitim Müdürlügü

  TOKAT

  Merkez

   TR83/15/TD/0006

  Hamamözü Gida Tarim ve  Hayvancilik Ilçe Müdürlügü

  AMASYA

  Hamamözü

   TR83/15/TD/0008

  SAMSUN IL GIDA, TARIM VE  HAYVANCILIK MÜDÜRLÜGÜ

  SAMSUN

  Ilkadim

   TR83/15/TD/0011

  Tokat Il Afet ve Acil Durum    Müdürlügü

  TOKAT

  Merkez

   TR83/15/TD/0012

  ERBAA BELEDIYESI

  TOKAT

  Erbaa

   TR83/15/TD/0016

  ILKADIM ILÇE MÜFTÜLÜGÜ

  SAMSUN

  Ilkadim

 

 

IV. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2015 Yili Teknik Destek Programi IV. Dönem kapsaminda sunulan toplam 9 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 4 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 9 Ekim 2015) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks        : +90 (362) 431 24 09
e-posta   : td@oka.org.tr
Adres      : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ilkadim / SAMSUN

 

2015 Yili Teknik Destek Programi

IV. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

Referans No

Basvuru Sahibi

Il

Ilçe

TR83/15/TD/0044

Samsun Proje Ulasim Imar Insaat Yat. San. ve Tic. A.S.

SAMSUN

Atakum

TR83/15/TD/0045

Tokat Rehberlik ve Arastirma Merkezi Müdürlügü

TOKAT

Merkez

TR83/15/TD/0050

HAVA SPORLARI VE GENÇLIK KULÜBÜ DERNEGI

SAMSUN

Bafra

TR83/15/TD/0051

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi

ÇORUM

Merkez

 

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2014 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 350.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2014 Yılı Teknik Destek Programı için Başvurular Başlamıştır

2014 Yili Teknik Destek Programi için basvurular KAYS üzerinden alinmaya baslamistir. Program ile ilgili Basvuru Rehberi, Kullanici Kilavuzu, Teknik Destek Takvimi, Sunulmasi Gereken Belgeler ve diger ekler asagida yer almaktadir.
Teknik destek basvurulari sürekli olarak alinir. Ancak, basvurular ikiser aylik dönemler halinde yapilir. Bu dönemler; Ocak-Subat, Mart-Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eylül-Ekim ve Kasim-Aralikdönemleridir. Bir dönemde alinan basvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde degerlendirilir. Nisan, Haziran, Agustos, Ekim, Aralik ve Subat aylari ise öngörülen destek uygulama aylaridir. (Bkz. TD Takvimi)
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapilmalari gerekmektedir. KAYS’a ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden ulasilabilir. Basvuru yapabilmek için KAYS’a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmasi gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim yine KAYS Portal’inin Yardim bölümünde bulunan Kullanici Kilavuzu’nda mevcuttur.
Online basvuru tamamlandiktan sonra, KAYS üzerinden alinan basvuru formunun matbu çiktisinin her sayfasi ve basvuru sahibi beyani, basvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafindan, varsa ortaklarin ortaklik beyani ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafindan imzalanmali ve 1 asil (kirmizi dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, basvuru evraklarinin tamamini içeren CD ile birlikte Ajansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.  

Haber ve Duyurular

 

135 Çalışana Eğitim İçin Sözleşmeler İmzalandı

2014 Yili Teknik Destek Programi 4. Dönemi kapsaminda Ajansimiz ile Tokat Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi, Iller Bankasi Anonim Sirketi Samsun Bölge Müdürlügü, Ondokuz Mayis Üniversitesi, Amasya Valiligi Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, Alaçam Kaymakamligi ve Havza - Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Arastirma Merkezi ile sözlesmeler yapilmistir. Projeler kapsaminda yaklasik 135 çalisana verilecek egitimler neticesinde kurumlarimizin kurumsal kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artirilmasi hedeflenmektedir. Program kapsaminda 5. Dönem için basvuru süreci devam etmektedir. 

Proje Döngüsü Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

Ajansimiz 2014 yili Teknik Destek programi kapsaminda Ondokuz Mayis Üniversitesi personeline yönelik olarak 10-11 Kasim 2014 ve Alaçam Kaymakamligi personeline yönelik olarak da 11-12 Kasim 2014 tarihlerinde ikiser günlük Proje Döngüsü Yönetimi egitimleri gerçeklestirmistir.
Ajansimizin Program Yönetim Birimi uzmanlari tarafindan verilen egitimler kapsaminda “Proje Nedir?”, “Proje Döngüsü Yönetimi”, “Mantiksal Çerçeve Analizi ve Planlamasi” ve “Bütçe” basliklarinda uygulamali çalismalar yapilmistir. Her bir egitim katilimcilari kendi aralarinda gruplar olusturmus ve grup çalismalari ile sorun tespit ettikleri alanlara yönelik çözüm üretecek projeler gelistirmistir.
Ajansimizin proje egitimleri Teknik Destek programimiz kapsaminda 2015 yilinda da devam edecektir. 

2014 Yılı Teknik Destek Programı V. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi

Ajansimiz tarafindan yürütülmekte olan 2014 Yili Teknik Destek Programi V. Dönem kapsaminda sunulan toplam 10 adet proje idari ve teknik degerlendirme süreçlerinden geçirilmis ve sonuçta asagida detaylari verilmis olan 5 adet proje basarili bulunmustur.
Basvuru sahiplerinin en geç on is günü içinde (en geç 5 Aralik 2014) sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvuru yapmasi gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin ayrica bir tebligat beklemeden, Ajansimizdan randevu alarak Yatirim Destek Ofisleri’nde sözlesme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. Basvuru sahiplerinin bu süre zarfinda sözlesme imzalamak üzere Ajansimiza basvurmamasi halinde baska herhangi bir isleme gerek kalmadan destek karari iptal edilecektir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Iletisim Bilgileri:
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon   : +90 (362) 431 24 00
Faks        : +90 (362) 431 24 09
E-posta   : td@oka.org.tr
Adres: Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 Kat:1 Ilkadim / SAMSUN

   2014 Yili Teknik Destek Programi V. Dönem

                                        Desteklenmesine Karar Verilen Proje Listesi

 

Referans No

Basvuru Sahibi

Il

Ilçe

TR83/14/TD/0028

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürlügü

SAMSUN

ILKADIM

TR83/14/TD/0031

Çorum Belediyesi

ÇORUM

MERKEZ

TR83/14/TD/0034

Samsun Ili Kamu Hastane Birligi Genel Sekreterligi

SAMSUN

ILKADIM

TR83/14/TD/0035

Çorum Il Milli Egitim Müdürlügü

ÇORUM

MERKEZ

TR83/14/TD/0036

Tokat Il Milli Egitim Müdürlügü

TOKAT

MERKEZ

 

 

Teknik Destek Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Devam Ediyor