Başvurabileceklerim

 

Güdümlü Proje Desteği

Ajansımız, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir. Güdümlü projeler proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Bu projelerde genel olarak;

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da,

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır.

 

Yukarıdaki çerçevede proje fikri olan paydaşlarımız proje bilgi formunu doldurarak pyb@oka.org.tr adresine iletebilirler.

Uygulanmakta Olanlar
2019 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi,
 • Ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

Eğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.


 

Programın Öncelikleri:

 • Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular,
 • TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışması bulgularına göre 4. ve 5. Grupta olan ilçelerimizden gelen başvurular,
 • 2012-2019 döneminde TD programlarına proje başvurusunda bulunmamış veya hiç destek almamış ilçelerimizden gelen başvurular,
 • STK’ların gönüllü faaliyetlerde bulunan aktif üyelerinin güçlendirilmesi ve gönüllü çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Aynı teknik destek konusunda, daha önceki teknik destek programları kapsamında, başvuru sahibinin bağlı olduğu bir üst kuruma destek sağlanmamış projeler.

 

Destek Miktarı:

Program bütçesi: 1.900.000 TL’dir.

Eğitim desteği talepleri için azami tutar: 20.000 TL 

Danışmanlık ve diğer teknik destek desteği talepleri için azami tutar: 30.000 TL

 

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 26.12.2019  Saat 23.59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 31.12.2019 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2019 programı için Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Dolayısıyla 1 Ocak’ta sunulan proje de 28 Şubat’ta sunulan proje de Mart 2019 içerisinde değerlendirilecektir. 1 Mart 2019 tarihinde sunulacak bir proje ise Mayıs 2019 dönemi içerişinde değerlendirilecektir.

 

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr kayıt yapılır (eğer kaydınız yok ise)
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek başvuru sahibi yetkilisine imzalatılır.
 • Islak imzalı taahhütname elden veya kargo yolu ile illerdeki Yatırım Destek Ofislerine veya Ajans merkezine teslim edilir.

 

Not:

 • Taahhütname dışında başvuru aşamasında basılı evrak talep edilmemektedir.
 • Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin kullanıcı adı ve şifresi ile yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

 

İletişim Bilgileri

Dursun Demir (Program Koordinatörü)

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: td@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

 

2019 Yılı Fizibilite Desteği

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.01.2019 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Fizibilite Desteği ile, Programın genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite raporu ve eklerinin hazırlanması sağlanacaktır. 

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nın altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

 

Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmektedir. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz.  Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2019 Salı Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 31.12.2019 Salı Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 3.400.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. 

 

İletişim Bilgileri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Program Yönetim Birimi
E-posta: fzd@oka.org.tr
Barış ŞAHİN (Program Koordinatörü)
E-posta: barış.şahin@oka.org.tr
Telefon: 0 362 431 24 00 / 2203
 

 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın Amacı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının amacı; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, özel kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek, istihdam edilebilirliği artırmak, dezavantajlı bölgelerde üretkenlik ve yetenek gelişimine yönelik faaliyetler ile sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla uygulanacak projeleri desteklemektir.

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kalkınma Ajansı

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK MESLEK BİLİNCİ KAZANDIRMA VE İSTİHDAM DESTEĞİ

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ MARKALAŞIYOR

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/TURA

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinin turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüstürülmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin artırılması.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi turizm potansiyeli açişindan önem arz eden değerlere yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 21.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/MES

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları: Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 6.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 12 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/KATAD

Programın Genel Amacı: Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi’nde tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılmasıdır.

Programın Önceliği: Bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkanlarının artırılması.  

Toplam Bütçe: 7.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

2018 Yılı Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım g&üüml;cünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Öncelik 1 Toplam Kaynak: 7.000.000 TL

Öncelik 1 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 1 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

Öncelik 2 Toplam Kaynak: 3.000.000 TL

Öncelik 2 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 2 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat:23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat:17.00

Yeşil Yol Güzargahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı; bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Programın özel amacı: DOKAP bölgesi illerinin (Samsun) “Yeşil Yol” güzergahı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çikarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Toplam kaynak: 862.500 TL

Asgari destek tutarı: 150.000 TL

Azami destek tutarı: 862.500 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 100.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59

Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

Geçmiş Destekler
Fizibilite Desteği

 

2018 Yılı Fizibilite Desteği 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.03.2018 tarihi itibariyle ilana çekmiş bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 800.000 TL kaynak öngörülmüstür;

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

 

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

olarak uygulanacaktır.   

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2018 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç31.12.2018 Pazartesi Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 800.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

 

Proje Teklif Çağrısı

 

2014 Yılı Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mai Destek Programı

KOBİ’lerin başvurabildiği programın öncelikleri;
1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çiktiği yatırımların desteklenmesidir.
Toplam Kaynak: 19.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 40.000 TL Azami destek tutarı: 400.000 TL
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyası son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

 

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmiş bulunmaktadır.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 7.000.000 TL ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28/02/2014 Cuma g&üüml;nü ve saat 23:50’dir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çiktisi ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haber ve Duyurular

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2014
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 yılı bütçeşi kapsamında yürütüleçek olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:
·         AR-GE Yatırımları
·         Yenilenebilir Enerji
·         İmalat Sanayi
·         Kamu Yatırımları
·         İşletme Yöneticiliği
·         İşletme Koçlüğü
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
·         Atıktan enerji üretimi
·         Enerji verimliliği
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
·         Kalite G&üüml;vence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarıma Dayalı Sanayi
·         Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
·         Marka Oluşturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
·         Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
·         İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttırma
·         Girişimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         İmalat Sanayi
·         Ürün Tasarımı ve Geliştirme
·         Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
·         Gıda İşletmeleri
·         Tekstil İşletmeleri
·         Pazarlama ve Tanıtım
·         AR-GE ve Yenilik
·         İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
·         Teknoloji Transferi
ve benzeri tecrübe alanları
Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  İşletme mali belgelerini okuma ve iş planı hazırlama/değerlendirme
·  TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmış programlar kapsamında proje değerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje değerlendirmesi
·  Kalkınma ajansları mali destek programları ve programların uygulanma usulleri
·  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”ni imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir g&üüml;nde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece d&acırç;hil) kan ve kayın hışımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Değerlendirme süreçinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA ınternet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmis formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmislerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldüg&üüml; takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüg&üüml; takdirde adaylardan imzalı özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi g&üüml;nlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:
OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bağımsız değerlendiricilerin OKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüg&üüml; zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadim / SAMSUN” adresinde gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Üniversite ögretim üyeşi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de d&acırç;hil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türl&üüml; gider ve harcamaları, görevlendirme süresince OKA bütçeşinden karşılanacaktır.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısını, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Samsun Valimiz Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımlarıyla 02 Aralık 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ile "KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı"nin tanıtımı Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan takvim doğrultusunda il merkezlerimizde Sayın Valilerimizin katılımları ile bilgilendirme programları düzenlenecektir. Programlara ilişkin rehber ve detaylı açiklamalara tanıtım toplantısı sonrasında ınternet sitemizden ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programları

 

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralık 2013

Saat 14:00

Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

AMASYA

03 Aralık 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

04 Aralık 2013

Saat 14:00

Çörüm SMMMO Toplantı Salonu

TOKAT

05 Aralık 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu

 

Başvuru Rehberinde Düzeltme

Ajansımız tarafından 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılan Başvuru Rehberlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili düzeltme metni ekte yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almaları önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları
 
2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde aşağıdaki takvime uygun olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunanlara teşekkür eder, Ocak ayı için planlanan eğitimlerimizin başvuru süreçinin devam ettiğini hatırlatırız.

                                                        2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİM PROGRAMLARI

İl

Tarih

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Salonu

AMASYA

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EŞOB) Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

26 Aralık 2013 Perşembe

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

SAMSUN

26 Aralık 2013 Perşembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

SAMSUN

27 Aralık 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

TOKAT

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor!

2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde eğitimlerimize katılanların daha kaliteli proje sunduklarını ve başarılı olduklarını belirterek katılımlarınızı bekliyoruz. Not: Anketimiz İP kontrollü çalışmaktadır.Aynı İP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantıları 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. Açilişi konuşmalarını Sayın Valilerimizin yaptığı toplantılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, KOBİ temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantılarımızda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verilmiştir.
İlçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantıları ile il merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere ait tarih ve yer bilgilerine aşağıdaki takvimden ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi
AMASYA

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 03.12.2013 Salı 14:00 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Suluova 10.12.2013 Salı 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Merzifon 10.12.2013 Salı 14:30 Akif Gülle Kültür Merkezi
G&üüml;müshacıköy 11.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Kütüphanesi
Hamamözü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Milli eğitim Müdürl&üğü Toplantı Salonu
Taşova 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Göynüçek 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI      
Merkez 23.12.2013 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 08.01.2014 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
ÇORUM
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 04.12.2013 Çarsamba 14:00 SMMMO
Sungurlu 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Boğazkale 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Boğazkale Lisesi Toplantı Salonu
Laçin 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Dodurga 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Dodurga Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Osmancık 12.12.2013 Perşembe 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Kargi 12.12.2013 Perşembe 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Oğuzlar 13.12.2013 Cuma 14:30 Belediye Toplantı Salonu
Uğurludağ 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İskilip 17.12.2013 Salı 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayat 17.12.2013 Salı 14:30 Bayat Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Alaca 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu
Ortaköy 18.12.2013 Çarsamba 15:00 Kaymakamlık İrfan Tuna Toplantı Salonu
Mecitözü 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Mecitözü YİBO Konferans Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 07.01.2014 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
SAMSUN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 02.12.2013 Pazartesi 14:00 İl Özel İdaresi
Ondokuzmayıs 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bafra 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Alaçam 10.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Yakakent 10.12.2013 Salı 14:30 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu
Havza 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Vezirköprü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Belediye Atatürk İş Merkezi Toplantı Salonu
Tekkeköy 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kutlukent Düğün Salonu
Kavak 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Asarcık 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Çarsamba 17.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Ayvacık 17.12.2013 Salı 14:30 Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Terme 18.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Özel İdare Toplantı Salonu
Salipazarı 18.12.2013 Çarsamba 14:30 Ziraat Odası Toplantı Salonu
Ladık 20.12.2013 Cuma 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 27.12.2013 Cuma 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
TOKAT
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 05.12.2013 Perşembe 14:00 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonu
Turhal 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Belediye Kültür Merkezi- Yenişehir
Zile 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
Pazar 10.12.2013 Salı 10:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Artova 10.12.2013 Salı 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Yeşilyurt 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Sulusaray 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Sulusaray Lisesi Toplantı Salonu
Erbaa 12.12.2013 Perşembe 14:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Niksar 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Başçiftlik 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Şehit Murat Kılıç Lisesi Konferans Salonu
Almus 17.12.2013 Salı 10:00 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Reşadiye 17.12.2013 Salı 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımıyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye başkanları, KOBİ temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarı, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verildi.

 

Teknik Yardım Masası

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor 
Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”  kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla illerde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde Program Y&öüml;netim Birimi uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacaktır.
Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Teknik Yardım Masaları çalışma takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Yardım Masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
 İlgili Uzmanlar: Zeynep Güler Yıldızlı, Fatih Çatal, Dilem Koçak

İl

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Şubat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çörüm

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çörüm  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası Valilik Karşısı Kat:4 ÇÖRÜM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 İlkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatırım Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı C Blok Kat:2 TOKAT

 

İlgililere Duyrulur

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir. 

Amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulması olan Teknik Yardım Masaları için Amasya ilinin çalışma takvimi değişmiştir. 6-7 Şubat 2014 Perşembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Şubat 2014 Salı-Çarsamba g&üüml;nlerine ertelenmiştir.
Teknik Yardım Masamızın etkin çalışabilmesi amacıyla Amasya ilinde katılım sağlayacakların 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardım Masamızın gerçekleştirileceği Amasya Yatırım Destek Ofisi’nın adresi:
Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

İlgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Başlıyor 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi vermek amacıyla 7 -10 Haziran 2014 tarihleri arasında Başlangıç ve Eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Toplantıya yararlanıcı kurum/kuruluşları temsilen proje uygulamasında görev alacak en az 1(bir) personelin katılım sağlaması proje uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
İlgililere önemle duyurulur.
Toplantı takvimine ulaşmak ıçin tıklayınız

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına yönelik Başlangıç ve Eğitim toplantıları 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında sırasıyla Samsun, Çörüm, Amasya ve Tokat İllerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yararlanıcılara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak ıçin 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

2014 Kobi Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1 Yayınlanmıştır 

Kazanan Projeler
Uygulama Dökümanları

Uygulama dokümanlarina ulasmak için 

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri; yenilenebilir enerji kaynaklari (Hidrolik, rüzgâr, günes, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akinti enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklari) ile lisanssiz elektrik üretimine yönelik yatirimlari desteklemektir.
Toplam kaynak: 7.000.000 TL
Asgari destek tutari: 50.000 TL
Azami destek tutari: 750.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

2014 Yenerji Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1 Yayınlanmıştır

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri sunlardir;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Toplam kaynak: 6.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 500.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi 

Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: koa2013@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
Öncelik 2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 6.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasidir.
Toplam kaynak: 2.000.000 TL
Asgari destek tutari: 40.000 TL Azami destek tutari: 200.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

[TR83/2013/SOSYAL]

 

KAYS üzerinden basvuru yapmak için tiklayiniz…

Basvuru kilavuzu için tiklayiniz…

Bilgilendirme takvimi için tiklayiniz…

 

Iletisim

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • www.oka.org.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali ...

KOBI’lerin basvurabildigi programin genel amaci;
TR83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi, Ar-Ge ve Inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasidir.
Toplam Kaynak: 15.000.000 TL
Asgari destek tutari: 30.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısıi İlani

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür. 
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir. 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlari Açiklandi!
27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

2011 Yılı İnsan Kayanaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi ve kadin ve/veya genç issizlik oranlarinin azaltilmasi,
2. Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi amaciyla insan kaynaklarinin gelistirilmesi,
3. Engellilerin toplumsal yasamin bir parçasi olmasinin saglanmasidir
Toplam kaynak: 3.000.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 150.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yili Proje Teklif Çagrisi Ilani
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik...

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin alt tedbirleri sunlardir;
1. Turizme Yönelik Etkin Mekânsal Organizasyon Için Küçük Ölçekli Altyapi
2. Ekolojik Dengelerin, Çevrenin Korunmasi ve Durumunun Iyilestirilmesi,
3. Müsterek Üretim ve Ticarete Yönelik Altyapinin Gelistirilmesi,
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 750.000 TL
Son basvuru tarihi: 13.12.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi 
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir (Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami www.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr,www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : www.oka.org.tr

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

KOBI’lerin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Bölgedeki isletmelere yönetim ve teknoloji konularinda danismanlik ve yatirim destegi saglanmasi,
2. Girisimcilik, yenilikçilik, modernizasyon ve ticaret kültürünün desteklenmesi,
3. Çevreye duyarli üretim ve teknoloji kullanim süreçlerine geçisin tesvik edilmesidir
Toplam Kaynak: 14.500.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 29.03.2010 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Basvuru Rehberi ve Ekleri
Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamamiwww.oka.org.tr  ve www.amasya.gov.tr , www.corum.gov.tr , www.samsun.gov.tr ,www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular
Program Çıktıları

 

Doğrudan Faaliyet Desteği

 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 23.12.2016 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi teslimi için son tarih:  30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
 KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 25.12.2015 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 26.12.2014 Cuma Saat 23:59
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

2013 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programina basvuru yapmak için tiklayiniz…
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2012 Saat:17.00

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut  potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya koyulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 750.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2011 Saat:17.00

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 640.000 TL
Asgari destek tutari: 17.500 TL Azami destek tutari: 70.000 TL
Son basvuru tarihi: 12.11.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

12.11.2010 saat 17.00 basvuru yapilabilmesi için son tarih olup proje basvurulari teslim alindigi tarihten itibaren en fazla yedi gün içerisinde degerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayina sunulur.  Basarili bulunan projelere saglanacak mali destegin, program bütçesi sinirina ulasmasi durumunda söz konusu son basvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programi sonlandirilir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Teknik Destek Programı

 

2018 Yılı Teknik Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2018 Yili Teknik Destek programi, 1 Mart 2018 itibariyle KAYS üzerinden basvuruya açilmistir. Programa kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslar basvurabilir. Programin amaci;  bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 600.000 TL 
Proje basina üst sinir: 15.000 TL
Çevrimiçi Basvuru Bitis Tarihi ve Saati: 24.12.2018 Saat 23:59
Taahhütname Teslimi Bitis Tarihi ve Saati: 31.12.2018 17:00
Teknik destek basvurulari sürekli olarak alinmaktadir. Ancak, basvurular ikiser aylik dönemler halinde yapilir. Bu dönemler 2018 programi için Mart-Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eylül-Ekim ve Kasim-Aralik dönemleridir. 
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini tamamiyla internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) olarak yapmalari gerekmektedir. Basvuru yapabilmek için KAYS'a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmalidir.
Not:
KAYS Sistemine kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim içeren kilavuzlara, Basvuru Rehberi ve Ekler’e, Basvuru Için Gerekli Belgeler’e, Bilgilendirme Sunumu’na, Destek Alan Projeler'e asagida yer alan “Detay” bölümünden ulasabilirsiniz.

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Bilgilendirme Sunumu
KAYS Kılavuzları
Destek Alan Projeler
2016 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 30.12.2016 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi için son teslim tarihi  :30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Bilim, Sanayi ve Teknolojiye OKA'dan Teknik Destek

Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlügü ile 2016 Yili Teknik Destek Programinin ilk döneminde uygulanacak olan projenin sözlesmesi imzalanmistir.
TR83 Bölgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlükleri Amasya, Tokat,Çorum , Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, OMÜSIGEM, SAMSIAD ve MEDIKÜM isbirligiyle kurum çalisanlari ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenecek STK ve Kamu Kurumlarinda "Sistematik ve Yaratici Problem Çözme ve Verimlilik" konulu egitim ve çalistay ile kurumsal kapasitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Bölge kalkinmasi için önemli firsatlar sunan Teknik Destek programimizin ikinci dönem basvurulari 30 Nisan 2016 tarihine kadar devam etmektedir

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00
Son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2014 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 350.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
2013 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle sikinti ile karsilasilan çalismalarina destek saglamaktir.
Toplam kaynak: 350.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Teknik Destek Nedir?
Kalkinma Ajansinin bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda sikinti ile karsilasilan çalismalarina katki saglamak amaciyla verdigi destektir. Ajans tarafindan saglanacak teknik destekle;
· Yerel yönetimlerin planlama çalismalarinin desteklenmesi,
· Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarini uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artirici faaliyetlerinin desteklenmesi,
· Diger kamu kurum ve kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi,
· Bölgedeki sivil toplum kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi gibi amaçlar güdülmektedir.
Uygunluk Kriterleri
Destek saglanabilecek basvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
1. Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
2. Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu
3. Maliyetlerin uygunlugu
Teknik destekten yararlanacak bir basvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.
Kimler Basvurabilir?
Teknik Destek Programi kapsaminda uygun basvuru sahipleri sunlardir:
·         Kamu kurum ve kuruluslari,
·         Yerel yönetimler (Il Özel Idareleri, Belediyeler, Köyler, Mahalli Idare Birimleri)
·         Üniversiteler (Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Arastirma Merkezi )
·         Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslar,
·         Sivil Toplum Kuruluslari,
·         Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
·         Kar amaci gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler[1]
ve sayilan bu kurum ve kuruluslarin kurdugu veya ortagi oldugu isletmeler.
Bu programa gerçek kisiler ve kar amaci güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi veya Ortagi olarak basvuramazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Saglanabilir?
Ajansimiz yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek;
1.     Egitim verme,
2.     Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,
3.     Geçici uzman personel görevlendirme,
4.     Danismanlik saglama,
5.     Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetlerde teknik destek saglayabilir.
Teknik Destek ve Es Finansman
Teknik Destek Programi kapsaminda yararlanici kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânlari çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle saglayacaktir. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alimi yoluyla gerçeklestirilecektir. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglanmasi durumunda; her bir teknik destegin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi asamaz. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla karsilanmasi halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alimi çerçevesinde Ajans tarafindan karsilanir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçeklestirilebilmesi için gerekli çalisma materyalleri ile egitim, çalistay vb. çalismalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici veya ortagi tarafindan karsilanir.
Teknik Destek Programina Iliskin Önemli Hususlar
Ajans tarafindan uygulanacak olan Teknik Destek Programi çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktir.
Ajans tarafindan geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yillik azami süre 2 haftadir.
Bir Basvuru Sahibi Ajans tarafindan bir yil içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programlari kapsaminda dönem içerisinde bir, yil içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.
Nasil Basvurulur?
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansin internet sitesinde yer alan Basvuru Veri Giris Formunu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.
Teknik destek programlarina iliskin basvurular matbu formlarin doldurulup Ajans hizmet binasina elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapilir. Teknik destek programlarina ait belgeler Ajans’in internet sitesinden veya Ajans hizmet binasindan temin edilir. Ayrica bilgilendirme ve egitim toplantilari sirasinda da basvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarina iliskin son basvuru tarihi ve saati Ajansin internet sayfasinda ve basvuru rehberlerinde yazili olarak, bilgilendirme toplantilarinda ise sözlü olarak potansiyel basvuru sahiplerine bildirilir.
Basvurularin Degerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir basvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kisilik bir degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Degerlendirme; ön inceleme ve nihai degerlendirme olmak üzere iki asamalidir.
Ön Inceleme
Bu asamada teknik destek basvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karsilayip karsilayamadigi Degerlendirme Komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek basvurusu bu asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
Nihai Degerlendirme
Ön incelemeyi geçen basvurular, asagida yer alan Degerlendirme Tablosundaki kriterlere göre degerlendirilecektir.
Basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanir ve destek dagitimi bu rehberde belirtilen teklif çagrisinin toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu siralamaya göre yapilir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinir. Degerlendirme sonucunda teknik destek basvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri Ajansin internet sitesinde ilan edilir. Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek basvurulari, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansin internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayiyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna iliskin ilke ve kurallar, basvuru sahibi ile Ajans adina Genel Sekreterin imzalayacagi bir sözlesmeye baglanir.
Izleme ve Degerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözlesmenin imzalanmasini müteakip bir ay içerisinde tamamlanir. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini müteakip yararlanici, en geç on bes gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

2012 Yılı Teknik Destek Programı

 

Başvuru Belgeleri

Teknik Destek Nedir?
Kalkinma Ajansinin bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda sikinti ile karsilasilan çalismalarina katki saglamak amaciyla verdigi destektir. Ajans tarafindan saglanacak teknik destekle;
· Yerel yönetimlerin planlama çalismalarinin desteklenmesi,
· Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarini uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artirici faaliyetlerinin desteklenmesi,
· Diger kamu kurum ve kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi,
· Bölgedeki sivil toplum kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi gibi amaçlar güdülmektedir.
Uygunluk Kriterleri
Destek saglanabilecek basvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
1. Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
2. Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu
3. Maliyetlerin uygunlugu
Teknik destekten yararlanacak bir basvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.
Kimler Basvurabilir?
Teknik Destek Programi kapsaminda uygun basvuru sahipleri sunlardir:
Yerel yönetimler,
Kamu kurum ve kuruluslari,
Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri,
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari,
Sivil toplum kuruluslari,
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji gelistirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, is gelistirme merkezleri,
Birlikler ve kooperatifler,
Bu programa gerçek kisiler ve kar amaci güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi veya Ortagi olarak basvuramazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Saglanabilir?
Ajansimiz yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek;
Egitim verme,
Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,
Geçici uzman personel görevlendirme,
Danismanlik saglama,
Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetlerde teknik destek saglayabilir.
Teknik Destek ve Es Finansman
Teknik Destek Programi kapsaminda yararlanici kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânlari çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle saglayacaktir. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alimi yoluyla gerçeklestirilecektir. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglanmasi durumunda; her bir teknik destegin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi asamaz. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla karsilanmasi halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alimi çerçevesinde Ajans tarafindan karsilanir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçeklestirilebilmesi için gerekli çalisma materyalleri ile egitim, çalistay vb. çalismalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici veya ortagi tarafindan karsilanir.
Teknik Destek Programina Iliskin Önemli Hususlar
Ajans tarafindan uygulanacak olan Teknik Destek Programi çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktir.
Ajans tarafindan geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yillik azami süre 2 haftadir.
Bir Basvuru Sahibi Ajans tarafindan bir yil içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programlari kapsaminda dönem içerisinde bir, yil içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.
Nasil Basvurulur?
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansin internet sitesinde yer alan Basvuru Veri Giris Formunu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.
Teknik destek programlarina iliskin basvurular matbu formlarin doldurulup Ajans hizmet binasina elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapilir. Teknik destek programlarina ait belgeler Ajans’in internet sitesinden veya Ajans hizmet binasindan temin edilir. Ayrica bilgilendirme ve egitim toplantilari sirasinda da basvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarina iliskin son basvuru tarihi ve saati Ajansin internet sayfasinda ve basvuru rehberlerinde yazili olarak, bilgilendirme toplantilarinda ise sözlü olarak potansiyel basvuru sahiplerine bildirilir.
Basvurularin Degerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir basvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kisilik bir degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Degerlendirme; ön inceleme ve nihai degerlendirme olmak üzere iki asamalidir.
Ön Inceleme
Bu asamada teknik destek basvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karsilayip karsilayamadigi Degerlendirme Komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek basvurusu bu asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
Nihai Degerlendirme
Ön incelemeyi geçen basvurular, asagida yer alan Degerlendirme Tablosundaki kriterlere göre degerlendirilecektir.
Basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanir ve destek dagitimi bu rehberde belirtilen teklif çagrisinin toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu siralamaya göre yapilir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinir. Degerlendirme sonucunda teknik destek basvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri Ajansin internet sitesinde ilan edilir. Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek basvurulari, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansin internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayiyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna iliskin ilke ve kurallar, basvuru sahibi ile Ajans adina Genel Sekreterin imzalayacagi bir sözlesmeye baglanir.
Izleme ve Degerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözlesmenin imzalanmasini müteakip bir ay içerisinde tamamlanir. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini müteakip yararlanici, en geç on bes gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Güdümlü Proje Desteği

 

2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adi: Amasya Yesilirmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanlarin Olusturulmasi, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelisim Projesi
Proje Ortagi: Amasya Il Özel Idaresi
Proje Bütçesi: 16.092.394 TL
Ajans Destek Tutari: 7.000.000 TL

2012 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adi: Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi Projesi
Proje Ortaklari:
Hitit Üniversitesi
Çorum Il Özel Idaresi,
Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlügü
Proje Bütçesi: 6.000.000,00 TL
Ajans Destek Tutari: 4.500.000,00 TL

Haber ve Duyurular

 

2011 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adi: Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi
Proje Ortaklari:
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi,
Samsun Il Özel Idaresi,
Samsun Büyüksehir Belediyesi,
Samsun Ticaret Borsasi,
Ondokuz Mayis Üniversitesi Vakfi
Proje Bütçesi: 12.023.981,63 TL
Ajans Destek Tutari: 7.000.000,00 TL

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Destekler Hakkında
Proje Teklif Çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Başvuru ve destek koşulları her teklif çağrısına göre değiştiği için teklif çağrılarının başvuru rehberleri incelenmesi gereken en önemli belgelerdir.

Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet g&üüml;cü açişindan önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Güdümlü Proje Desteği

G&üdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir. Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü proje desteğini (GPD) diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, ajansın öncülüğü; ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür. Bu çerçevede Ajans, çalışma programında açikça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar ıçin ekonomik ve sosyal nitelikli güdümlü projeleri destekleyebilir.

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açişindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçiçi uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Faiz desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir. Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir. 

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..