Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüg&üüml;, bilgi toplumu, uluslararası rekabet g&üüml;cü, insanı gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açişiyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.

​Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi  2014-2023

Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve kent düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölge ve yerel düzeyde farklı kesimlerden paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçırmesini esas alan; bölgelerin rekabet g&üüml;cünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarını gözeten; yapısal ve temel bir politika olarak görülmektedir. Ayrıca bölgeler arasında ekonomik ve sosyal entegrasyonun g&üüml;çlendirilmesiyle sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmenin önemli rol oynayabileceği hususlardır. Bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve ulusal kalkınmaya katkısının artırılması yönünde, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGÜŞ), bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açişindan ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekansal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu g&üüml;çlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı (2014-2018)

Artvin, Bayburt, Giresun, G&üüml;müshane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde hizmet veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan DOKAP Eylem Planı, 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..