5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Denetim” başlıklı 25 inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “İç Kontrol Sistemi” başlıklı 11 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Y&öüml;netmeliğinin“İç Denetim” başlıklı 6 ve 7 nci maddeleri gereğince Ajansın gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türl&üüml; mal&içirç; karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve g&üüml;venilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, İç Denetçinin görüsü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile İç Kontrol Sisteminin belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Ajansımızda 2011 yılında, İç Kontrol Sisteminin oluşturulması amacıyla, tüm birimlerin katılımıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon öncelikle Kalkınma Ajansları mevzuatını dayanak almakla birlikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinden yararlanarak Iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamıştır. Bu eylem planı Yönetim Kurulu onayı ile Temmuz 2011‘de uygulamaya konulmuş, gelinen süreçte Ajansın ıç kontrol standartlarına uyum çalışmaları tamamlanarak Iç Kontrol Sistemi faaliyete geçmistir. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..