İç denetim, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel g&üüml;vence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini kapsar.

İç denetim; Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde yapılır. İç denetim faaliyetleri sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.
 

İç Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları:

       (1)  İç Denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

        a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,

        b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,

        c) Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

        ç) Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

        d) İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

        e) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre şuç teşkil eden hususlarla soruşturma açilmasini gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve İç İşleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Kalkınma Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek.   

        (2) İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken; elektronik ortamdakiler dahil her türl&üüml; bilgi, belge, kayıt ve dök&üüml;manla nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını istemek, gerektiğinde uzman görüsünden yararlanmak, görevin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanları kullanmak, görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Genel Sekretere bildirmek yetkilerine sahiptir.

        (3) İç Denetçi, görevinde bağımsızdır ve İç Denetçiye görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması için Genel Sekreter tarafından gerekli önlemler alınır.      

        (4) İç Denetçiler, görev ve yetkileri çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin etkili ve idarenin faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesinden ve denetim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.     

        (5) İç Denetçi görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken kamu iç denetim standartlarına ve mesleki etik kurallarına uygun hareket eder.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..