Açık İlanlar
Binek Araç Alımı İçin İhale İlanı
Binek Araç Alımı İşi İhale İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı için 4 Adet Binek Araç Alımı işi,  Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

b) Telefon ve faks numarası

0 (362) 431 24 00 - 0 (362) 431 24 09

c) Elektronik posta adresi 

satinalma@oka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Mal Alımı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı için 4 Adet Binek Araç Alımı

b) Yapılacağı yer

Samsun

c) Süresi

75 gün

3-İhalenin

a) Usulü

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları‘nın 10. maddesi ile Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

c) Tarihi

02.10.2020

d) Saati

10.00

 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6 İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: iş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.5 maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırıldığına dair dekont veya teminat mektubu.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı Ajansın internet adresinde(www.oka.org.tr) görülebilir ve Ajansın TR45 0001 2009 6560 0010 2603 63 IBAN numaralı hesabına 100,00 TL yatırıldığına dair dekontun ibrazı ile Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-. Teklifler, 02.10.2020 saat 10:00’a kadar Ajans’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10-  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İhale İlanları
Hizmet Alımı İçin İhale İlanları
Suluova İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğü Hizmet Alımı İhale İlanı
2020 Yılı Güdümlü Proje Desteği İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Sınırlı Sorumlu Altı Köy Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Yapım İşi İçin İhale İlanı

Yerleşim Planı 1 için tıklayınız.

Yerleşim Planı 2 için tıklayınız.

Topraklama Planı için tıklayınız.

Kapalı İlanlar
2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm MDP İhale İlanları
Mal Alımı İçin İhale İlanları
Tokat İli Turhal İlçesi Turhal Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı
Çorum İli İskilip İlçesi İskilip Ziraat Odası Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı
Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Mal Alımı İhale İlanı
Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı
İskilip Ziraat Odası Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı
Yağsiyan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Mal Alımı İhale İlanı
Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği Mal Alımı İhale İlanı
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Yağsiyan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yapım İşi İhale İlanı
2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi MDP İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Çorum İli Laçin İlçesi Köylere Hizmet Birliği Yapım İşi İhale İlanı
Mal Alımı İçin İhale İlanları
Tokat İli Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı
Tokat İli Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Mal Alımı İhale İlanı (İptal)
2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yapım İşi İhale İlanı
2020 Yılı Güdümlü Proje Desteği İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Sınırlı Sorumlu Altı Köy Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Yapım İşi İhale İlanı

 

 

2018 TURKOA İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Amasya Ili Suluova Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi Yapim Isi Için Ihale Ilani
Almus Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi Yapim Isi Için Ihale Ilani
Tokat Ili Erbaa Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi Yapim Isi Için Ihale Ilani
Tokat İli Almus İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Yapım İşi İhale İlanı
Hitit Köyü Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapım İşi İçin İhale İlanı
2018 Yılı Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi MDP İhale İlanları
Yapım İşi İçin İhale İlanları
Samsun Ili Havza Ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlügü Yapim Isi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Havza’da OSB Alt Yapi Gelistirme ve Sanayiciler Için Cazibe Merkezi Haline Getirme Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83 /18/OSB/01/0004

IHALE ILAN TARIHI: 19.09.2018

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 17/10/2018 – 11:00

Çorum Ili Osmancik Ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Idari ve Teknik Altyapi Gelistirme Projesi Yapim Isi Ihale Ilani

PROJE ADI: Osmancik Organize Sanayi Bölgesi Idari ve Teknik Altyapi Gelistirme Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83 / 18 / OSB01 / 6

IHALE ILAN TARIHI: 29.09.2018

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 24.10.2018 saat 11:00

Amasya Ili Suluova Ilçesi Tarima Dayali Ihtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlügü Yapim Isi Için Ihale Ilani
Amasya Ili Suluova Ilçesi Tarima Dayali Ihtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlügü Yapim Isi Için Ihale Ilani
Tokat Ili Erbaa Ilçesi Erbaa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlügü Yapim Isi Için Ihale Ilani
Tokat Ili Turhal Ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Yapim Isi Için Ihale Ilani
Kavak Organize Sanayi Bolgesi Yapim Isi Icin Ihale Ilani
Mal Alımı İçin İhale İlanları
Amasya Besi OSB Mal Alımı İhale İlanı
Amasya Besi OSB Mal Alımı İhale İlanı
Amasya Besi OSB Mal Alımı İhale İlanı
Tokat OSB Müdürlüğü Mal Alımı İhale İlanı
2014 KOBİ İhale İlanları
Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

KURUM UNVANI: Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0018/001

ILAN TARIHI: 08/07/2014 

SON TEKLIF VERME TARIH VE SAATI: 01/08/2014, Saat: 17:00

SASTAS Su Ürünleri Isleme Tesisi Kapasite Artirimi Projesi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: SASTAS SU ÜRÜNLERI ISLEME TESISI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI

IHALE REFERANS NO:TR83/14/KOBI3/094-01

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 07.08.2014, Saat 14.00

Fatih Karabudak - Ufuk Ayakkabi Saya Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Saya Üretim Hatti Kurulmasi ve Verimlilik Artisi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0104-01

Ihale Ilan Tarihi: 24.07.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAATI: 15 Agustos 2014, Cuma Günü, Saat: 14:30

Kardez Su Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Ihracata Yönelik Balik Unu ve Balik Yagi Üretimi Kapasite Artisi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0121-01

IHALE ILAN TARIHI: 25.07.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 14.08.2014 saat 14.00

Okyanus Grup Ilet. Tek. Ins. Gida San. Tic. Ltd. Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Meyve, Sebze, Tibbi ve Aromatik Bitki Kurutma Tesisimizde Kapasite Artirimi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/016-01

IHALE ILAN TARIHI: 17.07.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 11/08/2014, Saat 10:00

Yalçin Isi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Yalçin Günes Enerjisi Sistemleri Için Tokat'in Ilk Lisanssiz Rüzgar Enerjisi Santrali'nin Kurulmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/009-01

IHALE ILAN TARIHI: 31.07.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 25.08.2014, Saat 11:00

Ser Döküm Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Üretim ve Kalitenin Artirilmasi, Modernizasyon ve Mekanizasyon

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/152-01

IHALE ILAN TARIHI: 29.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 29/08/2014, Saat 10:00

Hilal Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Entegrasyon Kapsaminda Plastik Geri Dönüsüm Hatti Yatirimi Ile Disa Bagimliligin Sonlandirilmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0081-01

IHALE ILAN TARIHI: 06.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 29.08.2014, Saat 13:00

Akça Kontrplak Fabrikasi San. ve Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Kontplak Üretimi Kurutma Prosesindeki Darbogazin Giderilmesi ile Verimlilik Düzeyinde ve Ihracat Hacminde Artis

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0103-01

IHALE ILAN TARIHI: 30.07.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 20.08.2014, Saat 11:00

Çorum Sebat Makina Ins. San. Tic. Ltd. Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Sebat Makina Üretimde Teknoloji ve Ürün Çesitliligi Gelistirme Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/055-01

IHALE ILAN TARIHI: 04.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 28/08/2014, Saat 13:00

4-Line Mobili Park Imalat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: 4-Line Yeni Baslangiçlar Yeni Tasarimlar 2014

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0031

IHALE ILAN TARIHI: 06.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 27.08.2014 14:00

Hasan Hodul ve Ortaklari – Ünsan Kiremit Tugla Sanayi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: “Kiremit Üretiminde Modernizasyon ve Verimlilik Artisi” projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0064-01

IHALE ILAN TARIHI: 07.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 01/09/2014, saat 14:30

Çetas Cam Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Ihracat, Kapasite ve Kalite Standartlarini Artirma Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0112

IHALE ILAN TARIHI: 09.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 02.09.204 –14:00

Yuva Viyol ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Viyol ile Disa Açilim Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0106-01

IHALE ILAN TARIHI: 19.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  10/09/2014, Saat 11:00

Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Yükselen Makine Teknolojisiyle Üretimde Kapasite, Kalite ve Verimlilik Artisi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0088-01

IHALE ILAN TARIHI: 02.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 24/09/2014, Saat 11:00

 

Samsun Segman ve Gömlek San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Samsun Segman Ile Türk Segmani Dünyada Ilk 16 Içinde

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0014-01

IHALE ILAN TARIHI: 03.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 26/09/2014, Saat 17:00

 

Elif Oluklu Mukavva San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Elif Oluklu Dört Renk Baski Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0053

IHALE ILAN TARIHI: 10.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 02 Ekim  2014 Saat: 10.30

Newtex Hazir Giyim Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve TicareT A.S Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:Newtex Fem Tekstil Isbirligi ile Üretim Süreçlerinde Verimlilik ve Kaliteyi Artiriyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0078 -01

IHALE ILAN TARIHI: 11.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 02/09/2014, Saat 14:00

Takozlar Makina Metal Insaat San. ve Tic. Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Takozlar Makina Üretim Sürecinin Iyilestirilmesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0059

IHALE ILAN TARIHI: 18.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 09.09.2014 11:00

Ömür Kiremit Imalat Nakliye Tic. ve San. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Teknoloji Modernizasyonu ve Verimliligin Artirilmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0001

IHALE ILAN TARIHI: 20.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 15 Eylül 2014 - 14:30

Coskun Tekstil – Kazim Coskun Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Coskun Tekstil Istihdam Odakli ve Ihracat Yaparak Büyüyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0144-01

IHALE ILAN TARIHI: 20.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  15/09/2014, Saat 10:00

Zümrüt Toprak Gida Hay. Tur. Mak. San. ve Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Zümrüt Kiremit RES Yatirimi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0003

IHALE ILAN TARIHI: 10.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 01 Ekim  2014 Saat: 11.00

BILKON Elektrik Elektronik Yapi San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Teknoloji Yatirimi ile Rekabet Gücünün Artirilmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0042-01

IHALE ILAN TARIHI: 23.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  16/10/2014, Saat 10:30

Dost Gida San. Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:   Makarna Sektöründe Yurt disi piyasalarda Rekabet gücünün artirilmasi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0054-01

IHALE ILAN TARIHI: 23.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  15/10/2014, Saat 11:00

Apaydin Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

 PROJE ADI: Apaydin Metal Türkiye'de Sektöründe Liderlige Kosuyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0083

IHALE ILAN TARIHI: 22.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 12.09.2014 10:00

Sabri Gündüzlü Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Yariyariya Türkiye Markasi Olma Yolunda Ilerliyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0110

IHALE ILAN TARIHI: 23.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 13.09.2014 10:00

Sörka Asansör Elek. Müh. Kapi Imalt. Ith. Ihr. Taah. Tic. ve San. Ltd.Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: ASANSÖR MALZEMELERI IMALATINDA ATILIM

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0048

IHALE ILAN TARIHI: 26.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 17.09.2014 14:00

Kervan Makina San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Kervan Makine Kapasite Artirma ve Is Gelistirme

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0128/01

IHALE ILAN TARIHI: 28.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  18/09/2014, Saat 14:00

Atakum Kimya Ins. Tem. Mad. Eml. Tur. Gid. San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Atakum Kimya EPS Üretim Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/038/01

IHALE ILAN TARIHI: 29.08.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  22/09/2014, Saat 10:00

Harun Resit Özer –Fatih Özer Adi Ortakligi Kuzey Kardelen Isi Sanayi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Güçlü Rekabet Için Robot Teknolojiye Geçis Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0029-01

IHALE ILAN TARIHI: 25.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  20/10/2014, Saat 10:30

MEFA Cerrahi Aletler Ihracat Ithalat Sanayi Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: MEFA Teknolojiye Yatirim ile Ülkemiz için Yeni Bir Ürün Üretiyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0138-01

IHALE ILAN TARIHI: 26.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 17/10/2014, Saat 14:00

Hasan Ayan Plastik San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Ayan Plastik Üretimde Kapasite ve Ürün Çesidi Artirma Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0134-01

IHALE ILAN TARIHI: 03.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  29/09/2014, Saat 10:30

Pinaral Kimya Otomotiv San. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Uluslararasi Markalarla Rekabette Yeni Bir Adim

IHALE REFERANS NO: TR83/2014/KOBI/03/071

IHALE ILAN TARIHI: 08.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  30.09.2014, 14:00

Dura Makina San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Teknolojide Yenilik ve Yüksek Kaliteli Üretim

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0003-01

IHALE ILAN TARIHI: 05.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  01/10/2014, Saat 11:00Çetas Cam Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Ihracat, Kapasite ve Kalite Standartlarini Artirma Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0112 - 02

IHALE ILAN TARIHI: 

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  20.10.2014 tarihi ve saat 11:00

Ismail Semizoglu Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  SILA TEKNIK SONSUZ DISLI ÜRETEREK BÖLGEDE PARLIYOR PROJESI

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0023-01

IHALE ILAN TARIHI: 26.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  17/10/2014, Saat 10:10

Denizler Pano Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Denizler Pano Verimlilik Artisi Sagliyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0052-01

IHALE ILAN TARIHI: 29 Eylül 2014, Pazartesi

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 20 Ekim 2014, Pazartesi , Saat 10:00

Akça Kontrplak Fabrikasi San. ve Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Kontplak Üretimi Kurutma Prosesindeki Darbogazin Giderilmesi Ile Verimlilik Düzeyinde ve Ihracat Hacminde Artis

IHALE REFERANS NO: TR83/2014/KOBI3/103/02

IHALE ILAN TARIHI: 05.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  25.09.2014, 11:00

FKK Güney Oto Lastik Takoz San.Tic.A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Ar-Ge ve Üretimde Kapasite ve Kalitenin Arttirilmasi Ile Samsun'un Yükselen Markasi Olarak Katma Deger Saglama Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/2014/KOBI3/131/01

IHALE ILAN TARIHI: 06.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  26.09.2014, 10:00

Bemsa Tekstil - Ibrahim ÇAKIR Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Rüzgâr Gücü Bemsa Tekstilin Imalatina Güç Veriyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0008-01

IHALE ILAN TARIHI: 09.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 01/10/2014, Saat 11:00

Safa Insaat Tekstil ve Day. Tük. Mad. San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Safa Tekstil'in Teknolojik Modernizasyon ile Yurtdisina Açilma Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0092-01

IHALE ILAN TARIHI: 29 Eylül 2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 21/10/2014 saat 10:30

Tokat Sahinler Kerestecilik Nak. Ins. Taahhüt Otelcilik Turizm Ltd. Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Kerestenin Kalite Yolculugu

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0085

IHALE ILAN TARIHI: 30.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 20.10.2014 13:00

Yasar Sac Profil Orm. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Üretim Süreçlerinde Yenileme ve Seri Üretime Geçis

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0122

IHALE ILAN TARIHI: 30.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 20.10.2014 14:00

Erkan Makina Endüstri Imalat San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Avrupa Birligine Ihracat Hedefli Lazer Teknolojisi Yatirimi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0030-01

IHALE ILAN TARIHI: 30 Eylül 2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 22/10/2014 saat 10:30

Canikli Insaat Mobilya San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Kapasite Arttirma, Verimliligi Gelistirme ve Kalite Iyilestirme Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/2014/KOBI3/148/01

IHALE ILAN TARIHI: 10.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  01.10.2014,  Saat 14:00

Bekar Orman Ürünleri Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI : Bekar Mobilya’nin Ihracat Potansiyelinin Canlandirilmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/160

IHALE ILAN TARIHI: 20.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT : 14.10.2014, 14:00

Meka Kablo Plastik Imalat ve Estelasyon San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Meka Kablo Yenilikçi Yatirimlari ile Bölge için Çalisiyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0140-01

IHALE ILAN TARIHI: 26.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 17/10/2014, Saat 10:00

Murat Kayalarli - Murat Metal Demir Çelik Ticaret Mal Alimi Için Ihale Ilani

Proje Adi: Kayalarli Metal Iç Dinamiklerini Yenilestirme Projesi

Ihale Referans no: TR83/14/KOBI3/0172-01

Ihale ilan tarihi: 26.09.2014

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22.10.2014  - 14:00

Resman Cam PVC Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: RESMAN GES YATIRIM PROJESI

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0007

IHALE ILAN TARIHI: 14.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 05.11.2014 11:00

Pinaral Kimya Otomotiv Sanayi Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Uluslararasi Markalarla Rekabette Yeni Bir Adim

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/071/02

IHALE ILAN TARIHI: 14.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 07.11.2014 saat 14.00

Mizan Metal Plastik Mobilya Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  “Mangal Imalatinda Teknolojiyle Gelen Yenilik” projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0049-01

IHALE ILAN TARIHI: 17.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  10.11.2014 Saati:10.00

Zümrüt Kiremit Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Zümrüt Kiremit RES Yatirimi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0003-02

IHALE ILAN TARIHI: 02.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  23.10.2014 tarihi ve saat 11:00

Botafarma Saglik Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:   “Dogal Takviye Edici Kudret Nari Tableti Üretimi Projesi”  Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/098-01

IHALE ILAN TARIHI: 17.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  10.11.2014 Saati:14.00

Gür Kalip Makina ve Plastik San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:   Gür Kalip Yenilikçi Yatirimlari ile Ihracat Odakli Büyüyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0145-01

IHALE ILAN TARIHI: 21.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  11.11.2014 Saati:13.00

Atakum Kimya Ins. Tem. Mad. Eml. Tur. Gid. San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Atakum Kimya EPS Üretim Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/038/02

IHALE ILAN TARIHI: 30.09.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  22/10/2014, Saat 10:00

Kadayifçizade Gida Unlu Mam. Hay.Ins.Oto.Tur.Tar.Orm.Ürn.Paz.San. Tic.Ltd.Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:   Üretimin Güçlendirilmesi ile Pazar Payinin Arttirilmasi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0026-01

IHALE ILAN TARIHI: 24.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  14.11.2014 Saati:14.00

FKK Güney Oto Lastik Takoz San. Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

 PROJE ADI:   Ar-Ge ve Üretimde Kapasite ve Kalitenin Arttirilmasi ile Samsun'un Yükselen Markasi Olarak Katma Deger Saglama Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0131-02

IHALE ILAN TARIHI: 23.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  13.11.2014 Saati:14.00

Hamuloglu Kolonya – Parfümeri San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Hamuloglu Kolonya Verimlilik Artisi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0170-01

IHALE ILAN TARIHI: 05.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 27.11.2014 Saat: 14:30

Favori Tekstil San.Tic.Ltd.Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Favori Tekstil 55 Yeni Personelle Kapasitesini Artiriyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0021-01

IHALE ILAN TARIHI: 03.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  26.12.2014  saat 14:00

Samplast Pvc Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  “Yüksek Teknolojik Makinelerle Ürün Kalitesinde Artis Saglanmasi Projesi”

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI 3/0012-01

IHALE ILAN TARIHI: 22.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  12/01/2015 – Saat: 10:00

Özgür Gida Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Özgür Mobilya Üretim ve Personel Verimliliginin Arttirilmasi Ile Istihdam Saglama Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0161

IHALE ILAN TARIHI: 24.10.2014

 

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 14.10.2014-14:00

Hasan Ayan Plastik San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Ayan Plastik Üretimde Kapasite ve Ürün Çesidi Artirma Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0134-02

IHALE ILAN TARIHI: 22.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  14/11/2014, Saat 10:30

Atmaca Orman Ürünleri Mobilya Yapi Elemanlari Tas. ve Paz. San.Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Tekline Ofis Mobilyalari Teknoloji Yatirimi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0141

IHALE ILAN TARIHI: 20.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  11/11/2014, Saat 10:30

Hamuloglu Kolonya – Parfümeri San. Tic. Ltd. Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

Proje adi: Hamuloglu Kolonya Verimlilik Artisi

Firma Adi: TR83/14/KOBI3/0170

Ihale ilan Tarihi: 01.01.2015

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21.01.2015   Saat: 14:30

Tekman Metal San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Tekman Metal Yenilenebilir Enerji Üretiyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0013-02

IHALE ILAN TARIHI: 21.01.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  12/02/2015, Saat 10:30

 

Tekno Endüstriyel Tasarim Bilgisayar Makine Insaat San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI : "Türkiye’de Ilk Hafif Beton, Karadeniz’de Ilk Mobil Beton Santrali Üretimi"  Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0004-02

IHALE ILAN TARIHI: 04.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 26.02.2015 – 11.00

Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör Sanayi Ticaret A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Yenilikçi Yaklasimlarla Agir Sartlar Için Paket Endüstriyel Sogutucularin Tasarimi, Gelistirilmesi, Prototipinin Üretilmesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI1/0008-01

IHALE ILAN TARIHI: 10.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  02.03.2015 – 09:00

Harun Resit Özer –Fatih Özer Adi Ortakligi Kuzey Kardelen Isi Sanayi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Güçlü Rekabet Için Robot Teknolojiye Geçis Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0029-02

IHALE ILAN TARIHI: 03.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  25/11/2014, Saat 11:00

SERKAN USTA Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: USTALAR KAPI ASYA’YA AÇILIYOR

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0109-01

IHALE ILAN TARIHI: 31.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 25.11.2014 – 11.00

Kizilirmak Plastik Gida Enerji Insaat Nakliye Imalat Ithalat Ihracat San. Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Kizilirmak Plastik’le TR83 Bölgesi Plastik Imalati Alaninda Atilim Yapiyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/130-01

IHALE ILAN TARIHI: 06.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 28.11.2014 saat 14:00

Ömer ÇAGLI - Çaglar Ziraat Aletleri Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  “Teknolojik Gelisim ile Bölgede Ilk Römork Üretimine Baslanmasi” Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/2014/KOBI3/0002-01

IHALE ILAN TARIHI: 24.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  19.03.2015,  Saat 13:30

Bilal Kagitçilik - Sebah Aksanli Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Bilal Kagitçilik Teknoloji Yenileme ve Enerji Verimliligi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0165-01

IHALE ILAN TARIHI: 27.04.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  20/05/2015, Saat 14:00

Yasar Sac Profil Orm. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Üretim Süreçlerinde Yenileme ve Seri Üretime Geçis

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0122-02

IHALE ILAN TARIHI: 06.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 28.11.2014 14:00

Sener Endüstri Üretim ve Elektrik San. Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Yenilenebilir Enerji Ile Gelen Verim

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0012-01

IHALE ILAN TARIHI: 08.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 05.12.2014 saat 13:00

Kardelen Ayakkabi ve Konfeksiyon Sanayi Ticaret Limited Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Insan Sagligi, Is Güvenligi Konfeksiyonu Üreten Kardelen’in Süreç Modernizasyonu ve Yeni Üretim Sistemleri Kurulumu Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0132-01

IHALE ILAN TARIHI: 28.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 23.12.2014 saat 14:00

Apaydin Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Apaydin Metal Türkiye'de Sektöründe Liderlige Kosuyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0083

IHALE ILAN TARIHI: 20.11.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 17.12.2014 10:00

Atmaca Orman Ürünleri Mobilya Yapi Elemanlari Tas. ve Paz. San.Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Tekline Ofis Mobilyalari Teknoloji Yatirimi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0141-02

IHALE ILAN TARIHI: 01.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  22/12/2014, Saat 10:30

Tekno Endüstriyel Tasarim Bilgisayar Makine Insaat San. ve Tic. Ltd. Sti. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Türkiye’de Ilk Hafif Beton, Karadeniz’de Ilk Mobil Beton Santrali Üretimi  Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0004-01

IHALE ILAN TARIHI: 09.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 30 Aralik 2014, Saat: 10:30

Tekman Metal San. Tic. Ltd. Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Tekman Metal Yenilenebilir Enerji Üretiyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0013

IHALE ILAN TARIHI: 16.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  06/01/2015, Saat 10:30

 

Ihale dosyasinda degisiklik yapilmistir.

Dosyanin son hali ve degisiklik ilani ektedir.

Borpanel Mobilya Ürünleri Insaat Malzeme Sanayi ve Dis Ticaret A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Ileri Teknoloji Entegrasyonu Ile Üretim Sürecinde Optimizasyon Saglanmasi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0076

IHALE ILAN TARIHI: 29.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  20/01/2015, Saat 10:00

Artvin Sömine Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Sömine Kurulumunda Kullanilan Ürünlerin Katma Degerinin Artirilmasi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0153

IHALE ILAN TARIHI: 09.01.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 29.01.2015 15:00

Amasya Atici Sulama Sistemleri Tarim Aletleri Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Atici Sulama Is Gelistirme Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI3/0107

IHALE ILAN TARIHI: 12.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 05.03.2015 Saat 14:00

Timay Çit Çit Rivet ve Perçin San. ve Tic. A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Timay Zirvede Parliyor Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/KOBI2/0004-01

IHALE ILAN TARIHI: 14.03.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  09/04/2015, Saat 10:30

2014 YENERJİ İhale İlanları
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi Günes Enerjisi Santrali

IHALE REFERANS NO: TR83/14/YENERJ/0002

IHALE ILAN TARIHI: 15.10.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 14/11/2014, saat 14:30

Tokat Organize Sanayi Bölge Müdürlügü Mal Alimi Için Ihale Ilani

Proje Adi: Tokat Merkez OSB Günes Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi

Ihale Referans No: TR83/14/YENERJ/0012-01

Ihale Ilan Tarihi: 13.12.2014

Teklif Teslimi Için Son Tarih ve Saat: 05.01.2015/14:00

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlügü Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Çorum OSB Fotovoltaik Enerji Santrali Kurulumu Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/YENERJ/0020-01

IHALE ILAN TARIHI: 16.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  08/01/2015 – 13:30

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Çorum Ticaret ve Sanayi Odasi Günes Enerjisi Santrali Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/YENERJ/0002-02

IHALE ILAN TARIHI: 11.12.2014

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  09/01/2015 – 14:00

Samsun Teknoloji Gelistirme Bölgesi Yönetici A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Samsun Teknopark Günesleniyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/YENERJ/0028

IHALE ILAN TARIHI: 01.07.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 23/07/2015, saat 10:30

 

Samsun Teknoloji Gelistirme Bölgesi Yönetici A.S. Mal Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI: Samsun Teknopark Günesleniyor

IHALE REFERANS NO: TR83/14/YENERJ/0028

IHALE ILAN TARIHI: 24.11.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAATI: 22.12.2015 tarihi ve saat 10:30

2014 DFD İhale İlanları
Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Alimi Için Ihale Ilani

 

PROJE ADI: Merzifon OSB Ilave Alanlari Imar Planlari Yapimi Projesi    

IHALE REFERANS NO: TR83/14/DFD/0023

IHALE ILAN TARIHI: 06.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT: 03.03.2015 Saat: 14.00 

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Alimi Için Ihale Ilani

PROJE ADI:  Amasya OSB Atiksu Aritma Tesisi Projesi Projesi

IHALE REFERANS NO: TR83/14/DFD/0022

IHALE ILAN TARIHI: 16.02.2015

TEKLIF TESLIMI IÇIN SON TARIH VE SAAT:  10/03/2015, Saat 11:00

Travel Turkey Fuarı 2018 Hizmet Alımı İhale İlanı
TR83 Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Yönelik Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi Ve Uygulamalı İhracata Başlama Danışmanlık Hizmet Alımı İhale İlanı

TR83 Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Yönelik Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi Ve Uygulamalı İhracata Başlama Danışmanlık Hizmet Alımı işi,  Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi:

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

b) Telefon ve faks numarası:

0 (362) 431 24 00 - 0 (362) 431 24 09

c) Elektronik posta adresi:

malihizmetler@oka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Hizmet Alımı, Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi Ve Uygulamalı İhracata Başlama Danışmanlığı

b) Yapılacağı yer :

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İlleri

c) Süresi :

9 ay

3-İhalenin

a) Usulü:

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları‘nın 10. maddesi ile Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer :

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

c) Tarihi :

25.03.2020

d) Saati:

14:00

 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6 İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: iş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.5 maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 Teklife önerilen danışman(lar)ın İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vb. dillerden en az 1 tanesini iyi düzeyde bildiğini ve lisans mezunu olduğunu gösterir belgeler,

4.2.2 Teklif verecek yüklenici firmaların son 3 yıla ait en az sundukları teklif tutarında dış ticaret eğitimi ve danışmanlık faaliyetleri içeren hizmet sunduklarını belgeleyen dokümanlar

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun adresinde görülebilir ve Ajansın TR45 0001 2009 6560 0010 2603 63 IBAN numaralı hesabına 100,00 TL yatırıldığına dair dekontun ibrazı ile aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-. Teklifler, 25.03.2020 saat 14:00’a kadar Ajans’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. . İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11-  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna duyurulur.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..