AB COSME Programı Moda Endüstrisi Çağrısı

“Accelerate and Scale Up Innovation Applications for a Sustainable and Circular Fashion Industry” Teklif Çağrısı

Amacı ve Kapsamı:

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

 

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

• KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

• Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

• Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

 

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Bu çağrının amacı Avrupa Moda endüstrisinin rekabet edebilirliğini artırmak ve endüstrinin çevreci yapısını KOBİ’lerin kapasitesini destekleyerek güçlendirmektir. Endüstri daha sürdürülebilir bir yapıya sahip olacak ve iş modeli sirküler bir hale gelecektir.

 

Çağrının 3 ana amacı şu şekilde sıralanabilir:

• Uluslararası işbirliğini destekleyerek bilgi akışını sağlamak, böylece sürdürülebilir/sirküler bir moda endüstrisini desteklemek;

• Moda endüstrisinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, tasarımcılar ve start-uplar arasından iş modellerini daha sürdürülebilir ve sirküler hale getirmek arzusunda olanlar için kapasite geliştirme yardımında bulunmak;

• KOBİ’lere, tasarımcılara ve start-uplara finansal ve teknik destek sağlayarak onları yenilikçi uygulamalar, ürünler ve fikirler geliştirmeleri konusunda desteklemektir.

 

Çağrının amacı uluslararası ve sektörler arası destek şemaları ile moda sektöründeki küçük işletmelerin kapasitesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bunun için izlenecek yol 3 adımdan oluşmaktadır:

 

I. Kapasite gelişimini desteklemek için 4 konsorsiyum oluşturulacak;

II. Konsorsiyumlar proje başına en az 25 en fazla 35 ortaklık için teknik ve finansal destek (üçüncü kişilere yardım) sağlayacak. Ortaklıktaki partnerlerden en azından birinin KOBİ, tasarımcı veya start-up olması gerekmektedir;

III. Ortaklıklara sağlanacak yardım 10.000 Avro ile 15.000 Avro arasında olacaktır.

 

Zaman Çizelgesi: Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

17/12/2019 17:00 (Brüksel Saati)

Değerlendirme dönemi

Ocak/Şubat 2020

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Mart 2020

Hibe anlaşmaların imzalanması

Haziran 2020

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Temmuz 2020

 

AB Finansmanı:

• Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 3,500,000. Avro’dur.

• EASME’nin 4 teklifi fonlaması beklenmektedir.

• Proje başına azami hibe 875,000.00. Avro’dur.

• Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75'i kadar olacaktır. Ancak bu oran üçüncü kişilere yardım için geçerli değildir. Üçüncü kişiler için finansal destek kapsamında yapılan harcamaların %100’ü karşılanacaktır.

• EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Kriterleri:

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler:

• Üniversiteler ve Eğitim Kurumları

• Uluslarararsı Organizasyonlar

• Sivil Toplum Örgütleri

• Geri Dönüşüm Merkezleri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Araştırma Merkezleri

• Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

• Kar Amacı Güden Kuruluşlar

 

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir:

• Konsorsiyum en az 4 tüzel kişilikten oluşmalıdır. Bu tüzel kişilerin en az 3 tanesi farklı AB üyesi ülkelerden ve/veya COSME’ye katılan ülkelerden olmalıdır. Konsorsiyumun en az 1 üyesi, 2’den fazla AB üyesi ülkede faaliyet gösteriyor olmalıdır.

• Proje süresi minimum 24 ay maksimum 36 ay olmalıdır.

 

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 17 Aralık 2019 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlar aşağıdaki sayfada bulunmaktadır:

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..