Destekler
 • Proje Teklif Çağrısı Nedir ?

   Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

    

   Başvuru sahiplerine proje hazırlayabilmeleri için 45-90 gün arası bir süre verilir. Sunulan projeler Ajans tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve idari kontrolleri tamamlanır. Teknik değerlendirme ise Bağımsız Değerlendiriciler aracılığı ile yapılır. Yarışma mantığı içerisinde alınan puanlara göre sıralamaya tabi tutularak programa tahsis edilen bütçe projelere aktarılır.

    

   Teklif çağrısı kapsamında finanse edilen projeler, küçük ölçekli altyapı programlarında iki yıllık, diğer programlarda ise bir yıllık uygulama süresini aşamaz. Küçük ve orta boy işletmelerin de destek alabildiği bir program olup destekler hibe şeklindedir. Projelerin bir kısmı yararlanıcı kurumlar tarafından karşılanır ve buna eşfinansman bütçesi denir. 

 • Doğrudan Faaliyet Desteği Nedir ?

   Bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere verilen bir destek türüdür. Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetlere bu kapsamda destek verir.

    

   Her bir doğrudan faaliyet desteğinin toplam maliyeti 75.000 TL’yi aşamaz ve satın alma yararlanıcı kurum tarafından gerçekleştirilir. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamaz. Doğrudan Faaliyet Desteği yıl boyu açık bir program olup, başvurular teslim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde değerlendirilir ve takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

 • Teknik Destek Programı Nedir ?

   Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verilen destek türüdür.

    

   Teknik destek kapsamında; yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

    

   Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz ve satın alma Ajans tarafından gerçekleştirilir.

    

   Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen faaliyetler bir aylık uygulama süresini aşamazlar. Teknik Destek Programı yıl boyu açık bir program olup, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir.

 • Güdümlü Proje Desteği Nedir ?

   Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

    

   Güdümlü projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

    

   Güdümlü Proje Desteği kapsamında finanse edilen faaliyetler, iki yıllık uygulama süresini aşamaz.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA