Travel Turkey Fuari 2018 (Izmir) Stand Yapimi Hizmet Alimi Ihale Ilani

Travel  Turkey Fuari 2018 (Izmir) Stand Yapimi Hizmet Alimi Pazarlik Ihale Usulü Ihale Ile Hizmet Alimi isi,  Kalkinma Ajanslari Mal, Hizmet ve Yapim Isi Satin Alma ve Ihale Usul ve Esaslarinin 12 uncu maddesine göre Pazarlik Ihale Usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1-Ajansin Irtibat Bilgileri:

a) Adresi: Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yasardogu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

 

b) Telefon ve faks numarasi: 0 (362) 431 24 00 - 0 (362) 431 24 09

 

c) Elektronik posta adresi: info@oka.org.tr

 

 

2-Ihale Konusu Isin:

a) Niteligi, türü ve miktari: Travel Turkey Fuari 2018 (Izmir) Stand Yapimi Hizmet Alimi

 

b) Yapilacagi yer: Izmir Fuar Merkezi (Fuar Izmir ) Gaziemir /Izmir

 

c) Süresi: 06.12.2018 – 08.12.2018  tarihleri arasinda

 

 

3-Ihalenin

a) Usulü: Kalkinma Ajanslari Mal, Hizmet ve Yapim Isi Satin Alma ve Ihale  Usul ve Esaslari‘nin 12. maddesi ile Pazarlik Ihale Usulü

 

b) Yapilacagi yer: Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yasardogu Caddesi No: 62,  55330 Tekkeköy/Samsun

 

c) Tarihi: 13.09.2018

 

d) Saati: 14:00

 

 

4- Ihaleye Katilabilmek Için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Isteklilerin ihaleye katilabilmeleri için asagida sayilan belgeleri teklifleri kapsaminda sunmalari gerekir.

 

 

4.1- Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:

 

a) Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi,

 

b) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasindan alinmis belge;

1) Gerçek kisi olmasi halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son basvuru tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli oldugunu gösterir belge,

 

2) Tüzel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan/davet tarihinin veya son basvuru tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge,

 

c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik eden belgeler ile tüzel kisiligi temsile yetkili kisinin noter tasdikli imza sirküleri,

 

d) Vekâleten ihaleye  katilma halinde, istekli adina katilan kisinin ihaleye katilmaya iliskin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 

e) Isteklinin is ortakligi olmasi halinde is ortakligi beyannamesi,

 

f ) Ihale konusu is ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuati uyarinca gerekli belge/bilgi: is ortakliginda is ortaklarinin her birinin söz konusu belgeleri sunmasi zorunludur. Isteklinin is ortakligi olmasi halinde, (b), (c), ve (e), (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafindan ayri ayri verilmesi zorunludur.

 

5- Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilir.

 

6-Ihalelerden yasakli olmadigina dair taahhütname

 

7- Yapilan degerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafindan ihale, ekonomik açidan en avantajli teklifi veren istekli üzerinde birakilir. Ekonomik açidan en avantajli teklif, en düsük teklif olmayip fiyat disindaki unsurlarin da (maliyet etkinligi, verimlilik, hizmet kalitesi ve teknik deger gibi unsurlar) dikkate alinmak suretiyle belirlendigi teklif olacaktir.

 

8- Teklifler, 13.09.2018 saat 14:00’a kadar Ajans’a verilebilecegi gibi, iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir. Postada yasanacak gecikmelerden  Ajans sorumlu tutulamaz.

 

9- Istekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. . Ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle is kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme düzenlenecektir.

 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  31.12.2018 tarihine kadar olmalidir.

 

11-  Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu ile 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu hükümlerine tabi olmadigindan, mal ve hizmet alimi ile yapim islerine iliskin isi ihale edip etmemekte, kismen ihale etmekte veya diledigine kismen veya tamamen vermekte serbesttir.

 

Sartname için tiklayiniz.

 

(EK 5-K) Birim Fiyat Teklif Mektubu için tiklayiniz.

 

Stant Fiyat Teklif Formu için tiklayiniz.

 

(EK 5-S) Yasakli Olunmadigina Dair Taahhütname için tiklayiniz.

 

Görsel Örnekler için tiklayiniz.

 

OKA HallA Çorum Krokisi için tiklayiniz.

 

OKA HAllB Amasya Samsun Tokat Krokisi için tiklayiniz.

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA